Jak zostać Członkiem SKwP?

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w darmowych odczytach kierowanych wyłącznie do członków,  po roku członkostwa uzyskują rabaty przy korzystaniu ze szkoleń i kursów organizowanych przez Stowarzyszenie. Korzystają z bazy prawnej na stronie www.opole.skwp, mają dostęp do punktu bibliotecznego, uczestniczą w dorocznym Pikniku Księgowego.

Ponadto członkowie mają prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.

Opłaty:
1) Wpisowe - jednorazowa opłata wynosi 20 zł.
2) Składka członkowska
Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 60  złotych  rocznie. Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca  przyjęcia.
Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć deklarację członkowską.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@opole.skwp.pl lub przesłać listem / dostarczyć osobiście na adres: SKwP Opole, ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001