Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2500,- zł od osoby
2400,- zł Cena dla firm zgłaszających 2 i więcej osób
2350,- zł Cena dla członków
2250,- zł Cena za kontynuację kształcenia - zniżka 10%
Raty:
2500,- zł 5 x 500,
2400,- zł 5 x 480,
2350,- zł 1 x 700, 3x 550,
2250,- zł 5 x 450,
Zapisz się

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad prowadzenia i archiwizowania oraz bieżącego sporządzania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy oraz właściwego udzielania urlopów i innych zwolnień od pracy. W ramach poznawania poszczególnych zagadnień ze wskazaniem obowiązków stron stosunku pracy i innych form zatrudnienia można także poznać zasady przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub innych organów kontrolnych
w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, którą uczestnik potrafi wykorzystać, prowadząc dokumentację osobową w sposób zgodny z przepisami w każdym wymiarze, także poprzez prowadzenie właściwej ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych.

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Adresatami kursu są w szczególności pracownicy działów kadr, płac i księgowi oraz osoby które:

 1. ukończyły kurs podstawowy z zakresu kadr i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie sporządzania dokumentacji personalnej oraz stosowania prawa pracy w praktyce,
 2. chcą nauczyć się nie tylko podstawowych sposobów naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych oraz czasu pracy, ale opanować metody rozliczania poszczególnych absencji i godzin pracy wraz
  z godzinami nadliczbowymi w różnych systemach czasu pracy i przy różnej długości okresów rozliczeniowych,
 3. pragną poznać zasady oddelegowania pracowników za granicę oraz zatrudniania obcokrajowców pracujących w Polsce,
 4. chcą nauczyć się lub uszczegółowić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej w trudnych sytuacjach: kary porządkowe, rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony oraz wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy,
 5. chcą poznać stanowisko organów urzędowych i sądownictwa na zagadnienia kadrowe budzące wątpliwości i będące przedmiotem roszczeń pracowniczych,
 6. nie zajmowały się zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej przez okres od kilku miesięcy do kilku lat i chcą uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
 7. pragną odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie zdobywaną w praktyce
  i podczas szkoleń jednodniowych.

Organizacja kształcenia:

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych (w tym 4 na egzamin), jest organizowany w trybie weekendowym (sob-nd co 2 tygodnie)

i trwa około 4 miesięcy. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.

W przypadku ponownego rozporządzenia dotyczącego powrotu do nauki za pomocą wykorzystania technik zdalnych kurs kontynuowany będzie online.

Plan i program ramowy:

Program nauczania obejmuje 100 godzin lekcyjnych składających się na:

1. Prawo pracy w praktyce - 48 godzin

2. Czas pracy w praktyce -32 godziny

3. Urlopy i uprawnienia rodzicielskie  w praktyce - 16 godzin

4. Egzamin wewnętrzny -4 godziny

Forma zaliczenia i uzyskane kwalifikacje:

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia, określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,  jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych;
 2. zaliczenie pracy kontrolnej z całości programu objętego treściami nauczania;
 3. przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i uzyskanie co najmniej 30% ogólnej liczby punktów.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 227), jak również przygotowanie do egzaminu pozwalającego uzyskać, wpisaną do zintegrowanego systemu kwalifikacji, kwalifikację rynkową „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych”.

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001