Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2600,- zł od osoby
2500,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
2400,- zł Cena dla członków O/O w Opolu
2470,- zł Cena za kontynuację kształcenia - zniżka 5%
Raty:
2600,- zł 1 rata x 900 2 raty x 850,
2500,- zł 1 rata 800 2 raty x 850,
2400,- zł 1 rata x 700 2 raty x 850,
2470,- zł 1 rata x 770 2 raty x 850,
Zapisz się

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad prowadzenia i archiwizowania oraz bieżącego sporządzania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy oraz właściwego udzielania urlopów i innych zwolnień od pracy. W ramach poznawania poszczególnych zagadnień ze wskazaniem obowiązków stron stosunku pracy i innych form zatrudnienia można także poznać zasady przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub innych organów kontrolnych w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, którą uczestnik potrafi wykorzystać, prowadząc dokumentację osobową w sposób zgodny z przepisami w każdym wymiarze, także poprzez prowadzenie właściwej ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych.

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Adresatami kursu są w szczególności pracownicy działów kadr, płac i księgowi oraz osoby które:

  1. ukończyły kurs podstawowy z zakresu kadr i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie sporządzania dokumentacji personalnej oraz stosowania prawa pracy w praktyce,
  2. chcą nauczyć się nie tylko podstawowych sposobów naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych oraz czasu pracy, ale opanować metody rozliczania poszczególnych absencji i godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi w różnych systemach czasu pracy i przy różnej długości okresów rozliczeniowych,
  3. chcą nauczyć się lub uszczegółowić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej w trudnych sytuacjach: kary porządkowe, rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony oraz wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy,
  4. nie zajmowały się zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej przez okres od kilku miesięcy do kilku lat i chcą uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
  5. pragną odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie zdobywaną w praktyce i podczas szkoleń jednodniowych.

Organizacja kształcenia:

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych (w tym 4 na zalicznie), jest organizowany w trybie weekendowym (sob.-niedz. co 2 tygodnie)

i trwa około 3 miesięcy. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Plan i program ramowy:

Program nauczania obejmuje 60 godzin lekcyjnych składających się na:

1. Prawo pracy w praktyce - 36 godzin

2. Czas pracy w praktyce -12 godzin

3. Urlopy i uprawnienia rodzicielskie  w praktyce - 8 godzin

4. Egzamin wewnętrzny -4 godziny

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia, określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,  jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych;
 2. zaliczenie pracy kontrolnej z całości programu objętego treściami nauczania;
 3. przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i uzyskanie co najmniej 30% ogólnej liczby punktów.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i wewnętrzny egzamin pisemny, który odbędzie się w trybie stacjonarnym. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości e-mail  o dokonanie przedpłaty.

Rezygnacja z kursu:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

§ 6

(…)

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu - organizator nalicza kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć). Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001