1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole (dalej Oddział).
  2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i realizacją kursu/ szkolenia przez Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole, w tym przeprowadzenia egzaminu, a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/ szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO); w celu wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania m.in. dowodów księgowych lub dokumentacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, czy zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom kursu/szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku wyrażenia zgody-prawo do jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu oraz jego realizacji, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie wykluczenie Pani/Pana z udziału w szkoleniu lub kursie.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001