Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.09.2022
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2200,- zł od osoby
2100,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
2050,- zł Cena dla członków
Raty:
2200,- zł 1 rata x 700 3 raty x 500,
2100,- zł 1 rata x 600 3 raty x 500,
2050,- zł 1 rata x 550 3 raty x 500,
Zapisz się

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 242310). Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i płac. Proces dydaktyczny realizowany na kursie wyposaży w niezbędną wiedzę osoby, które planują podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych oraz usystematyzuje wiedzę kursantom już pracującym. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
  • prezentujące wysokie wartości etyczne,
  • zaangażowane w ustawiczny rozwój i aktualizację wiedzy w swoim zawodzie.

Organizacja kształcenia:

Kurs trwa około 4-5 miesięcy  i jest organizowany w formie online za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MS Teams w następujących trybach:

-weekendowo - co drugi weekend sobota i niedziela z reguły w godzinach 8.00-13.00

-tygodniowo - wtorki i czwartki po południu w godzinach 16.15 - 20.00 (po 4,5 godzin lekcyjnych)

-piątki po południu - w godzinach 15.00-20.00 (po 6 godzin lekcyjnych)

-dziennie - 1 dzień w tygodniu w godzinach 9.00-15.30 (po 8 godzin lekcyjnych)

Wymagania sprzętowe:

Wymagania sprzętowe wynikające ze sposobu prowadzenia zajęć:

- komputer/laptop, łącze internetowe, przeglądarka internetowa wspierana przez platformę online (wszystkie oprócz Internet Explorer, Yandex), dostęp do mikrofonu (w celu aktywnego uczestnictwa w zajęciach).

Podręczniki na kurs są wydawane w formie tradycyjnej (książki) i będą odbierane przez uczestników osobiście  podczas spotkania organizacyjnego zorganizowanego przed rozpoczęciem kursu (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna). 

Program:

Kurs obejmuje 106 godzin (jedna godzina lekcyjna - 45 minut) szkoleniowe realizując następujące zagadnienia :

  • Prawo Pracy  -  18 godzin,
  • Ubezpieczenia Społeczne  -  6 godzin,
  • Zagadnienia BHP  -  4 godziny,
  • Kadry i wynagrodzenia  -  74 godziny,
  • Egzamin końcowy  -  4 godziny (trzy godziny zegarowe)

Proces nauczania realizowany jest poprzez:

Zajęcia wykładowo – seminaryjne, zajęcia warsztatowe (ćwiczenia),  podręczniki, materiały szkoleniowe, naukę własną słuchacza.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładów oraz  praktycznych ćwiczeń (rozwiązywanie zadań). Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe: pozycję książkową "Płace w praktyce", "Kodeks Pracy", kalkulator.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, 2 prace kontrolne i egzamin pisemny - w formie stacjonarnej. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) . Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) wydawane przez  przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest płatnikiem kursu oprócz zgłoszenia należy przesłać skanem lub pocztą tradycyjną wypełniony przez kontrahenta poniższy załącznik ,,Zobowiązanie płatnika do pokrycia kosztów kursu".

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001