Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3960,- zł od osoby
3860,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę
3682,- zł Cena dla członków SKwP Opole
3564,- zł Cena za kontynuację nauki-10% zniżki
Raty:
3960,- zł 1 rata x 1160 4 raty x 700,
3860,- zł 1 rata x 1060 4 raty x 700,
3682,- zł 1 rata x 882 4 raty x 700,
3564,- zł 1 rata x 764 4 raty x 700,
Zapisz się

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 2411031) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Sylwetka słuchacza - warunki wstępne dla uczestników kursu: 

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:

a)    posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu I-go stopnia (certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczeniem  ukończenia  kursu  dla kandydata na księgowego lub
  • tytułem technika rachunkowości lub
  • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną i dokumentującą wiedzę w zakresie podstaw rachunkowości,

b)     uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c)     rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Wymagania sprzętowe:

Wymagania sprzętowe wynikające ze sposobu prowadzenia zajęć:

- komputer/laptop, łącze internetowe, przeglądarka internetowa wspierana przez platformę online (wszystkie oprócz Internet Explorer, Yandex), dostęp do mikrofonu (w celu aktywnego uczestnictwa w zajęciach).

 

Organizacja kształcenia:

Kurs trwa około 6-7 miesięcy i obejmuje 184 godziny lekcyjne. Zajęcia będą organizowane  w trybie weekendowym, online, tj. z zasady co drugi weekend w sobotę i niedzielę od godz. 8.00 do 13.00 po 6 godzin lekcyjnych  na platformie edukacyjnej lub tygodniowym online- dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) w godzinach od 17.00 do 20.15 po 4 godziny lekcyjne.  Udział w kursie nie wymaga instalacji aplikacji. Po opłaceniu zaliczki otrzymacie Państwo na podany w zgłoszeniu adres email wiadomość z linkiem i hasłem, który pozwoli Państwu przyłączyć się do szkolenia.

Program:

Kurs obejmuje 3 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.

Moduł III   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godz.)
1) Zagadnienia organizacji rachunkowości,
2) Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych,
3) Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki,
4) Rozrachunki,
5) Materiały i towary,
6) Niefinansowe aktywa trwałe,
7) Inwestycje i zobowiązania finansowe,
8) Kapitały (fundusze) własne,
9) Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe,
10) Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej,
11) Wynik finansowy,
12) Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego,
13) Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

Moduł IV   Prawo podatkowe (40 godz.)
1) Podatek od towarów i usług (VAT),
2) Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT),
3) Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników,
4) Podatki kosztowe i opłaty,
5) Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.
Moduł V    Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i  prawa gospodarczego (20 godz.)

Egzamin (4 godz. lekcyjne)  pisemny, w trybie stacjonarnym. 

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków, zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów., studiowanie podręcznika wraz z ćwiczeniami oraz innych materiałów dydaktycznych, naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części zestawu egzaminacyjnego potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności otrzymuje dodatkowo certyfikat Specjalisty ds. Rachunkowości (kod według klasyfikacji zawodu 241103) potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest płatnikiem kursu oprócz zgłoszenia należy przesłać skanem lub pocztą tradycyjną wypełniony przez kontrahenta poniższy załącznik ,,Zobowiązanie płatnika do pokrycia kosztów kursu".

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001