Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05-06.10.2024 12-13.10.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1250,- zł od osoby
1150,- zł Cena dla członków O/O w Opolu i firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
Raty:
1250,- zł 2 x 625,
1150,- zł 2 x 575,
Zapisz się

Cel kształcenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym czterodniowym kursie podatków dochodowych, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT i PIT. Kurs adresujemy do wszystkich osób które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą czterodniowego kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Prowadzący:

Bartłomiej Chałupiński - Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych firmach doradczych w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także odbywając staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Berlinie. Obecnie kieruje wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych oraz prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Pomoc prawną świadczy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Prowadził wiele szkoleń poświęconych tematyce podatkowej, organizowanych zarówno dla potrzeb wewnętrznych klientów (dotyczące zmian podatkowych oraz szkolenia „skrojone na miarę” dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia klienta), jak i w roli wykładowcy współpracującego z zewnętrznymi firmami.

Organizacja kształcenia:

Kurs obejmuje 32 godzin zajęć, spotkania odbywają się w weekendy.

Uczestnicy kursu otrzymują  materiały szkoleniowe. Zagadnienia kursowe zostaną omówione w praktyczny sposób przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.

Program kursu:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

1.Podmiot i przedmiot opodatkowania – zagadnienia ogólne

 • podatnicy podatku,
 • zakres przedmiotowy podatku oraz wyłączenia,
 • obowiązek podatkowy,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • dochody ze współwłasności, opodatkowanie dochodów ze spółki osobowej,
 • przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania – dochód i przychód,
 • strata podatkowa i zasady ich rozliczania,
 • rok podatkowy,

2. Źródła przychodów w podatku CIT

 • przychody z zysków kapitałowych jako odrębne źródło przychodów,
 • pozostałe przychody.

3. Przychody dla celów podatkowych

 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
 • praca na czarno oraz zapłata w gotówce jako nowy rodzaj przychodów,
 • przychody w naturze, wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,

4. Koszty uzyskania przychodów

 • ogólne zasady rozliczania kosztów - związek pomiędzy przychodem a wydatkiem dla celów podatkowych,
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – zasady podziału i przykłady,
 • rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego i przekraczającego okres roczny,
 • zasady rozliczania wydatków opłaconych gotówką w kwotach powyżej 15 000 zł,
 • odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • usługi niematerialne jako koszt podatkowy a obowiązek właściwego udokumentowania nabycia tego rodzaju świadczeń,
 • wierzytelności nieściągalne,
 • koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych,

5. Wydatki na reprezentację i reklamę

 • pojęcie reprezentacji i reklamy – różnice i podobieństwa,
 • stanowisko Ministra Finansów w sprawie wydatków na poczęstunek dla kontrahentów,
 • ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych, upominki dla kontrahentów w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe i w wyrokach sądów administracyjnych,
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo - rekreacyjnych dla kontrahentów oraz organizacja konferencji i szkoleń o charakterze rekreacyjnym i instruktażowym,
 • sponsoring w działalności gospodarczej,
 • wydatki na rzecz członków organów i rad nadzorczych.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • definicja i rodzaje środków trwałych,
 • definicja i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,
 • inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych,
 • metody amortyzacji (liniowa i degresywna) oraz stawki amortyzacyjne, w tym indywidualne – przykłady,
 • środki trwałe używane i ulepszone,
 • ulepszenie (pojęcie ulepszenia) a remont środka trwałego.

7. Odliczenia od dochodu

 • Odliczenie darowizn – zasady i limity odliczenia,
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 • Pozostałe wybrane ulgi wprowadzone „Nowym Ładem”.

8. Stawki podatku

 • podstawowa stawka podatku – 19%;
 • preferencyjna stawka podatku dla małych i rozpoczynających działalność podatników – 9%,

9. Podatek od przychodów z budynków

10. Podatek u źródła

 • istota podatku u źródła,
 • stosowanie umów w sprawie unikania  podwójnego opodatkowania,
 • zastosowanie certyfikatu rezydencji (forma, termin ważności, oryginał i kopia certyfikatu rezydencji),
 • katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła,
 • rola płatnik podatku u źródła (obowiązki i odpowiedzialność),
 • zasady poboru podatku u źródła (kurs waluty, moment poboru podatku, właściwość urzędu skarbowego);
 • obowiązki dokumentacyjne (IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, PIT-8AR, CIT-10Z i inne),
 • zmiany w zakresie możliwości korzystania ze zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – wypłaty świadczeń powyżej 2 mln zł,
 • zwrot podatku u źródła.

11. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

 • miesięczna – zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • kwartalna – uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • uproszczona - uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty.

12. Zeznanie podatkowe CIT a sprawozdanie finansowe

 • terminy sporządzania,
 • obowiązki sprawozdawcze,
 • formularze podatkowe.

13. Ceny transferowe

 • podmioty zobowiązane do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej,
 • pojęcie i rodzaje powiązań,
 • rodzaje i elementy dokumentacji podatkowej,
 • obowiązki i terminy sprawozdawcze.

14. Estoński CIT

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

2. Wyłączenia przedmiotowe czyli przychody niepodlegające opodatkowaniu

Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:

 • umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
 • rezydencja podatkowa,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania,
 • przykład zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania.

4. Przychody ze stosunku pracy

 • rodzaje i moment otrzymania przychodu,
 • świadczenia dodatkowe, w tym abonamenty medyczne, pakiety ubezpieczeniowe i inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne,
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek,
 • zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczenie roczne podatku (PIT-37),
 • obcokrajowcy pracujący w Polsce – obowiązki podatkowe.

5. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 21 – omówienie wybranych.

6. Działalność wykonywana osobiście

 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany,
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,

7. Prawa majątkowe jako odrębne źródło przychodów

8. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów

 • kontrowersje wokół najmu prywatnego wynikające z interpretacji organów podatkowych oraz stanowisko sądów administracyjnych,
 • sposoby opodatkowania i stawki podatku,
 • moment uzyskania przychodu z najmu prywatnego,

9. Kapitały pieniężne

 • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • moment powstania przychodu,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • sposoby opodatkowania,

10. Zbycie nieruchomości jako odrębne źródło przychodów

 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • ustalenie wysokości dochodu,
 • koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
 • zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,

11. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów

 • przykłady przychodów z innych źródeł,
 • sposoby opodatkowania przychodów z innych źródeł.

12. Ulg (ulga 4+, dla pracujących emerytów, ulga na powrót, ulga dla młodych) i i odliczenia od podstawy opodatkowania i dochodu PIT

13.Formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej

 • formy opodatkowania w działalności gospodarczej (zasady ogólne, metoda liniowa, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia,

14. Danina solidarnościowa

Zaliczki na podatek oraz zeznanie podatkowe PIT

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu są obecności  na 75 % godzin lekcyjnych. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie§ 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), wydawane przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Rezygnacja z kursu:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

§ 6

(…)

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu - organizator nalicza kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć). Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001

close