Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienne
Opłata:
730,- zł od osoby
630,- zł Cena dla członków
630,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs

Rachunkowość i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń

(30godz. zajęć dydaktycznych)

Planowane rozpoczęcie kursu 02.10.2023r. godz. 16:15

 

Terminy zajęć kursu

Data

zajęć

Dzień

Ilość jedn. dydakt.

Godziny zajęć

02.10.2023r.

poniedziałek

5

16:15 – 20:15

05.10.2023r.

czwartek

5

16:15 – 20:15

09.10.2023r.

poniedziałek

5

16:15 – 20:15

16.10.2023r.

poniedziałek

5

16:15 – 20:15

19.10.2023r.

czwartek

5

16:15 – 20:15

23.10.2023r.

poniedziałek

5

16:15 – 20:15

Kurs kierowany jest do osób prowadzących i rozliczających fundacje i stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności do samodzielnej pracy.

Justyna Kulczakiewicz – absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, magister z zakresu rachunkowości i finansów, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Jest praktykiem z wieloletnim stażem w księgowości i podatkach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach branży handlowej, usługowej i produkcyjnej.

Od 2007 roku zajmuje się również prowadzeniem ksiąg rachunkowych organizacji non profit.

Od 2010 roku jest właścicielką biura rachunkowego, rozliczającego m.in. organizacje non profit.

Ramowy program nauczania:

1. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji.
a) Ustanowienie fundacji
b) Statut fundacji
c) Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację.
d) Nadzór nad działalnością i obowiązki sprawozdawcze fundacji.
2. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń.
a) Stowarzyszenie zwykłe
b) Stowarzyszenie zarejestrowane
c) Statut stowarzyszenia
d) Rejestracja stowarzyszeń
e) Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie
f) Majątek stowarzyszenia
g) Rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszeń.
3. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego.
4. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.
5. Zasady rachunkowości w organizacjach pozarządowych.
6. Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu.
7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.
a) Przykładowy plan kont dla fundacji i stowarzyszeń
b) Ewidencja księgowa - przykłady
8. Budowa sprawozdania finansowego - wzór sprawozdania finansowego.
9. Etyka.

Czas trwania kursu: 30 godz.

Tryb zajęć: (ON-LINE)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu

- w tygodniu w godzinach od 16:15 do 20:15 ( poniedziałki i czwartki)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na 4 z 5 dni zajęć, potwierdzone logowaniem na platformie. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie ze wzorem  zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186), wydawane przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.

Rezygnacja z kursu:

  1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - organizator potrąca z wpłaconej zaliczki kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu  - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć).  Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

Kurs organizowany we współpracy z SKwP O/O we Włocławku.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001