Miasto:
Opole
Miejsce:
OPOLE
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1350,- zł od osoby
1250,- zł Cena dla członków
1250,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
Raty:
1350,- zł 2 raty x 675,
1250,- zł 2 raty x 625,
Zapisz się

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności nawet bardzo doświadczonym księgowym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z księgowością stowarzyszeń i fundacji.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji, nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości stowarzyszeń i fundacji. Konieczne staje się połączenie wiedzy wynikającej z przepisów wielu aktów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

Sylwetka słuchacza:

Kurs kierowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych, pracowników działów księgowości takich organizacji, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, osób zatrudnionych w biurach rachunkowych oraz osób zainteresowanych praktycznym poznaniem księgowości NGO.

Organizacja kursu:

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych i realizowany jest w trakcie 5 spotkań (zajęcia po 8 godzin lekcyjnych). Zajęcia są realizowane w formie wykładu , ćwiczeń oraz warsztatów. 

Plan zajęć:

Zajęcia odbywają się podczas 5 spotkań  w weekendy, po 8 godzin lekcyjnych (6,5 zegarowych). 

Program kursu:

1.      Wybrane aspekty formalno-prawne powoływania i funkcjonowania organizacji non-profit.

a)      podstawowe różnice pomiędzy celem działalności jednostek gospodarczych a misją organizacji pozarządowych,

b)      zewnętrzne akty prawne,

c)      uregulowania wewnętrzne,

-          statut organizacji,

-          uchwały organów stanowiących, nadzorujących i zarządzających.

2.      Charakterystyka wybranych obszarów działalności organizacji non-profit w regulacjach prawnych.

a)      działalność statutowa w regulacjach prawnych.

-          nieodpłatna działalność statutowa,

-          odpłatna działalność statutowa.

b)      działalność gospodarcza,

c)      działalność dotowana.

3.      Wprowadzenie do metodologii wyodrębniania poszczególnych rodzajów działalności organizacji non-profit.

a)      rozpoznawanie działalności statutowej,

b)      rozpoznawanie działalności gospodarczej,

c)      rozpoznawanie działalności dotowanej.

4.      Ustawa o rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości a działalność organizacji non-           profit.

a)      funkcje rachunkowości,

b)      zasady rachunkowości,

c)      zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d)     obowiązek a potrzeba opracowania polityki rachunkowości.

5.      Praktyczne tworzenie polityki rachunkowości.

a)      procedura tworzenia (aktualizacji) polityki rachunkowości,

b)      struktura dokumentu „polityka rachunkowości”,

c)      ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości nadrzędnych zasad rachunkowości,

d)     praktyczne ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości zagadnień szczegółowych.

6.      Aktualizacja zapisów ujętych w przyjętej polityce rachunkowości.

7.      Praktyczne ujęcie w księgach rachunkowych wybranych zdarzeń gospodarczych występujących w organizacjach pozarządowych – wykorzystanie unormować przyjętych w polityce rachunkowości.

8.      Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej w praktyce.

a)      wymogi stawiane sprawozdaniu finansowemu

b)      księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

c)      procedury sporządzania sprawozdania finansowego

d)     inne obowiązki wynikające z faktu sporządzenia sprawozdania finansowego

9.      Roczne zeznanie podatkowe CIT organizacji pozarządowej.

a)      specyfika rocznego rozliczenia się organizacji pozarządowej z PDOP

b)      metodologia sporządzania zeznania podatkowego organizacji non-profit

c)      problemy związane ze sporządzaniem zeznania podatkowego (najczęściej popełniane błędy)

d)     stosowanie prawa do zwolnienia przedmiotowego w PDOP – studia przypadków

e)      praktyczne sporządzanie rocznego zeznania podatkowego CIT – studia przypadków

  • prowadzenie wyłącznie działalności statutowej,
  • prowadzenie działalności statutowej i dotowanej,
  • prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej,
  • prowadzenie działalności statutowej, gospodarczej i dotowanej.
  •  

Sposób i forma zaliczenia kursu:

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne z aktualnym rozporządzeniem MEN. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest obecność uczestnika na 80 % zaplanowanych zajęć, tj. obecność na  4 z 5 spotkań potwierdzona podpisem na listach obecności.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest płatnikiem kursu oprócz zgłoszenia należy przesłać skanem lub pocztą tradycyjną wypełniony przez kontrahenta poniższy załącznik ,,Zobowiązanie płatnika do pokrycia kosztów kursu".

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001