Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.11.2020 Termin zgłoszeń:23.11.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
320,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków
300,- zł Cena dla firm zgłaszających 2 i więcej osób na szkolenie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego z uwzględnieniem praw i obowiązków podatnika.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej.

Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Prowadzący:

Dorota Łabuda – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Program szkolenia:

I.  Kontrola podatkowa

1. Cel kontroli podatkowej.

2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.

3. Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

- określenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu

- kontrola przeprowadzona przez niewłaściwy organ – co z zebranym materiałem.

4. Strona w trakcie kontroli.

- podatnik

- pełnomocnik ogólny, szczególny a pełnomocnik do kontroli – różnice

- kontrola a dokumenty w biurze rachunkowym.

5. Upoważnienie do kontroli – jakie elementy obowiązkowe zawiera.

6. Wszczęcie kontroli podatkowej.

- sposoby wszczęcia kontroli podatkowej

- terminy wszczęcia kontroli w Ordynacji podatkowej

- rozwiązanie spółki osobowej i kapitałowej w toku kontroli – konsekwencje.

7. Gdzie toczy się kontrola podatkowa.

- kontrola w siedzibie podatnika

- kontrola w miejscu zamieszkania

- kontrola w siedzibie organu podatkowego.

- inne miejsca kontroli.

8. Uprawnienia kontrolujących.

- korzystanie z pomocy innych służb

- prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego, powody, obostrzenia.

9. Obowiązki i prawa kontrolowanego m. in.:

– kiedy kontrola staje się kosztowna

- przesłuchania świadków.

10. Protokół kontroli. Załączniki do protokołu.

- elementy obowiązkowe protokołu kontroli

- uchybienia formalne protokołu kontroli.

11. Zakończenie kontroli podatkowej.

 

II. Postępowanie podatkowe

1. Ogólne zasady postępowań podatkowych

- zasada praworządności

- zasada pogłębiania zaufania do administracji publicznej

- zasada prawdy obiektywnej

- zasada czynnego udział stron i uczestników postępowania

- zasada przekonywania

- zasada szybkości i prostoty postępowania

- zasada pisemności

- zasada dwuinstancyjności

- zasada trwałości decyzji ostatecznych

- zasada ograniczonej jawności

2. Terminy w postępowaniu podatkowym

- terminy materialne

- terminy procesowe

- terminy dokonania czynności procesowych przez organ podatkowy,

- terminy dokonania czynności przez stronę (strony)

- terminy dokonania czynności przez uczestników postępowania.

3. Strona w postępowaniu podatkowym.

4. Pełnomocnictwo szczególne i ogólne w postępowaniu podatkowym. Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne, kurator.

5. Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.

6. Procedura podatkowa:

- postępowanie wyjaśniające

- ustalenie obowiązku podatkowego

- wydanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe

7. Metryki, protokoły i adnotacje w toku postępowania podatkowego.

8. Sposoby udostępniania akt m. in.

- odpis a kserokopia

- fotografowanie akt.

9. Decyzja „wymiarowa”.

- elementy obowiązkowe decyzji

- termin wydania decyzji

- możliwe uchybienia formalne.

10. Wykonanie decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji.

11. Odwołanie od decyzji.

- termin na złożenie odwołania materialny czy procesowy?

- elementy obowiązkowe odwołania.

12. Tryby nadzwyczajne.

- stwierdzenie nieważności

- wznowienie postępowania.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001