Miasto:
Opole
Miejsce:
OPOLE
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
840,- zł od osoby
800,- zł Stacjonarnie-zniżka dla członków SKwP Opole i firm zgłaszających 2 i więcej osób
800,- zł Stacjonarnie-zniżka dla uczestników Kursu "Podatek VAT dla początkujących"
800,- zł Online - od osoby cena podstawowa
750,- zł Online-zniżka dla członków SKwP Opole i firm zgłaszających 2 i więcej osób
750,- zł Online-zniżka dla uczestników Kursu "Podatek VAT dla początkujących"
Zapisz się

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku, do zwrotu podatku. Zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT oraz nowości wprowadzone i planowane na 2021 r.

Adresaci kursu: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Prowadzący – Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
 2. Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
 3. Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2021 r.

- prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;

- moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;

- faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?

- faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?

- karty paliwowe a podatek naliczony – interpretacja Ministra Finansów;

- faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2021 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.

 1. Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2021 r.

- kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury

- czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7

- dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.

- kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS.

 1. Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika.

- rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika;

- podatek naliczony przy WNT, imporcie, transakcjach dla których podatnikiem jest nabywca.

- pozostałe zmiany

 1. Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2021 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
 2. Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian :

- faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice

– numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,

- zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,

- preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),

- podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,

- określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,

- obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,

- kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,

- korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

Dzień drugi

 1. Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, nowy termin na VAT - 26
 2. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.
 3. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:

- procedury rejestracyjne – czynności us poprzedzające rejestrację;

- biała księga – jak korzystać z bazy danych aby zagwarantować zachowanie zasad należytej staranności - korzyści i negatywne skutki dla podatnika.

- mechanizm podzielonej płatności - kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania po zmianach 2021 r.; uwolnienie środków z subkonta VAT.

- plik JPK_V7 - jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT

 1. Zasady zwrotu podatku:

- terminy i zasady zwrotu,

- przyspieszony zwrot

- zwrot a mechanizm podzielonej płatności

- zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF

- szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy

 1. Krótko o pakiecie e- commerse – co każdy podatnik powinien wiedzieć,,

- zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i  z terytorium kraju;

- zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;

- ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej Unii Europejskiej;

- zamiana VAT-MOSS na VAT-OSS;

- likwidacja zwolnienia od podatku VAT przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro

- wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla importu towarów przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

 1. Kasa rejestrująca w firmie:

- kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2021 r.;

- jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;

- prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;

- obowiązki użytkownika.

 1. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wysokość, zasady nakładania, orzeczenie TSUE, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT – kiedy sankcja jest niezgodna z dyrektywą UE.
 2. Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować. Korekta faktury w toku kontroli – najnowsze orzecznictwo.

Dzień trzeci

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:

- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT

- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru),

- nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020r. (w Polsce od 01.07.2020r.)

-  Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.07.2020 r. w ramach pakietu Quick fixes),

- noty wyjaśniające Komisji Europejskiej w sprawie zasad stosowania dyrektywy i Rozporządzenia

- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?

- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania

- Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Kurs waluty a obowiązek podatkowy w transakcjach transgranicznych

- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.07.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy – zmiana zasad;

- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu call – of stock zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.07.2020 r.)

 1. Eksport towarów:

- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice

- Obowiązek podatkowy w eksporcie – zasady opodatkowania zaliczki w 2021r., warunki dostawy a obowiązek podatkowy.

- Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne).

- przyporządkowanie transakcji ruchomej w eksporcie

 1. Transakcje łańcuchowe:

- definicja transakcji łańcuchowej

- jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru

- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie

- nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.07.2020 r.

- obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej

- transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%

- transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową - jak prawidłowo rozliczać?
- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

 1. Dostawa z montażem:

- pojęcie dostawy z montażem - czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?

-    wymagane dokumenty

- dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport - różnice w rozliczeniu

- moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem - wydanie towaru, czy zakończenie montażu?

- opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych

- fakturowanie

 1. Transgraniczne świadczenie usług

- Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)

- Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?

- Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)

- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia

- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia

- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?

- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług

- Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami

- Refakturowanie usług międzynarodowych

- Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem

- rozliczenie OSS jako alternatywny sposób rozliczania podatku dla usług opodatkowanych poza terytorium kraju.

 1. Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu są obecności na 100 % godzin lekcyjnych (tj. obecności na 3 spotkaniach). Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnym wzorem wynikającym z Rozporządzenia MEN. Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest płatnikiem kursu oprócz zgłoszenia należy przesłać skanem lub pocztą tradycyjną wypełniony przez kontrahenta dokument -  ,,Zobowiązanie płatnika do pokrycia kosztów kursu". 

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001