Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2500,- zł od osoby
2400,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę
2350,- zł Cena dla członków O/O w Opolu
2375,- zł Cena za kontynuację kształcenia - zniżka 5%
Raty:
2500,- zł 1 rata x 900 2 raty x 800,
2400,- zł 3 raty x 800,
2350,- zł 1 rata x 750 2 raty x 800,
2375,- zł 1 rata x 775 2 raty x 800,
Zapisz się

Cel kształcenia

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac oraz rozliczeń z ZUS. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami kształtującymi praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów oraz o autorskie materiały wykładowcy i o naukę własną uczestnika. Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowanego wykładowcę z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym.

Kurs skierowany jest do osób, które:

 • pracują w działach płacowo-kadrowych
 • ukończyły kurs „Kadry i płace” w SKwP Opole

Organizacja kursu

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają  się weekendy podczas 5 dwudniowych zjazdów po 6 godzin lekcyjnych w jednym dniu. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do efektywnej realizacji procesu kształcenia.

W przypadku ponownego rozporządzenia dotyczącego powrotu do nauki za pomocą wykorzystania technik zdalnych kurs kontynuowany będzie online.

Program kursu:

1.Praktyczne obliczanie wynagrodzenia (8 godz)

 • rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
 • zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
 • wynagrodzenie za przestój
 • wynagrodzenie za pracę w przypadku gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni wolne od pracy lub tylko na dni robocze
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za nadgodziny oraz dni wolnych
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składnika wynagrodzenia przysługujące za okres choroby pracownika i pobierania przez niego zasiłków
 • wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika – osoby uprawnione i sposób rozliczenia

2. Zasady obliczania wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (8 godz)

 • zmiana stawki godzinowej w trakcie miesiąca a wysokość wynagrodzenie za urlop
 • zmiana zasad wynagradzania a wpływ na podstawę wynagrodzenia urlopowego
 • wyliczenie wynagrodzenia za urlop w przypadku nieprzepracowanego pełnego miesiąca
 • wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy
 • wynagrodzenie za urlop w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu
 • zwrot kosztów odwołania z urlopu
 • premie kwartalne, półroczne i roczne w podstawie naliczenia ekwiwalentu
 • ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • różnice wyliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • wynagrodzenie za okres zwolnień od pracy:
 • zwolnienia od pracy na poszukiwanie pracy
 • zwolnienia od pracy pracownicy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą
 • zwolnienia od pracy na 2 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 14
 • powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca pracy ze względu na zaistnienie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika
 • przeprowadzania badań lekarskich okresowych i kontrolnych
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi

3. Zasady stosowania PPK (4 godz)

 • naliczenie składek pracownika i pracodawcy
 • sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia
 • wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
 • odprowadzanie dodatkowych składek
 • dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa
 • wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
 • zwolnienia ze składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego

 

4. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (8 godz)

 • podstawy wymiaru świadczeń, gdy pracownik zachorował w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia
 • podstawy wymiaru świadczeń za miesiące nie w pełni przepracowane przez pracownika
 • podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku zawieszenia potrącania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
 • podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo elementów wynagrodzenia
 • podstawy wymiaru świadczeń, składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu
 • zmiana wymiaru etatu i jej wpływ na wyliczenie zasiłku chorobowego
 • zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiary świadczeń chorobowych
 • nowy składnik wynagrodzenia i jego wpływ na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
 • podwyżka wynagrodzenia i jej wpływ na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem a podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru, przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej lub po uzupełnieniu.
 • składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne, półroczne i roczne uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków

 

5. Korekty ZUS (8 godz)

5.1 Zasady korygowania listy płac:

 • zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w wyniku nieobecności w pracy,
 • odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w wyniku błędu pracodawcy,
 • zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika,
 • rozliczenie zaniżonej podstawy wymiaru składek i/lub podstawy do opodatkowania

5.2 Zasady korygowania wysokości i rodzaju świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa:

 • wypłata wyrównania zasiłku macierzyńskiego
 • uzupełnianie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 • konsekwencje zamiany wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy
 • konsekwencje zmiany zasiłku z ubezpieczenia chorobowego na zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • konsekwencje zamiany zasiłku na wynagrodzenie chorobowe

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (8 godz)

 • składniki wynagrodzenia w podstawie opodatkowania
 • przypadki obniżenia kosztów uzyskania przychodów
 • podwyższone koszty uzyskania przychodów i limity dla twórców
 • stawki podatkowe,
 • zaprzestanie stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek
 • oświadczenia pracowników o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem
 • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek i koszty uzyskania przychodu po ustaniu stosunku pracy
 • zleceniobiorca, członek zarządu, członek rady - zasady ich rozliczania w świetle ustawy PIT
 • skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek ZUS
 • pobór zaliczek na podatek, obowiązki i odpowiedzialność płatników
 • rozliczenie zaniżonej podstawy opodatkowania
 • rodzaje deklaracji i informacji podatkowych, terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków
 • zmiany podatku dochodowego od osób fizycznych (uchwalone i planowane)

7. Rozliczenie świadczeń pracowniczych wyłączonych ze składek na ubezpieczenia społeczne i podatku (8 godz)

 • świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży, buty robocze)
 • okulary dla pracownika
 • posiłki i napoje dla pracowników, programów kafeteryjnych i innych
 • zakwaterowanie pracowników i dowóz do pracy
 • zwolnienie z opodatkowania finansowanych noclegów
 • nagrody za udział w konkursach
 • prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne
 • świadczenia o charakterze symbolicznym (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty)
 • finansowanie pakietów opieki medycznej, pakietów sportowych, ubezpieczeń grupowych,
 • imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe, konferencje
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
 • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (komputer, telefon itp.)
 • samochody służbowe

8. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnych (4 godz)

 • umowa zlecenia - zbieg tytułów do ubezpieczeń
 • rozliczenia umów zryczałtowanych – kwota należności nie przekracza 200 zł
 • kontrakt menedżerski
 • należności członków zarządów i rad nadzorczych

9. Wieloskładnikowa lista płac – case study (4 godz)

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu są obecności  na 70 % godzin lekcyjnych (7 dni) potwierdzone podpisem na imiennych listach oraz zaliczenie 2 prac kontrolnych. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, wydawane przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest płatnikiem kursu oprócz zgłoszenia należy przesłać skanem lub pocztą tradycyjną wypełniony przez kontrahenta poniższy załącznik ,,Zobowiązanie płatnika do pokrycia kosztów kursu".

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Rezygnacja z kursu:

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - organizator potrąca z wpłaconej zaliczki kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu  - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć).  Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001