Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.08.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
380,- zł od osoby
360,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ:

22 sierpnia 2023 r., godz. 9:00 - 15:00 - SZKOLENIE ONLINE

WYKŁADOWCA:

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Program:

I. Zmiany w zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o prace na okres próbny i czas określony:

Nowe zasady zatrudniania na okres próbny, na czas określony:

- zasady nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy.

-zasady sporządzania umów o pracę.

Przyczyny wypowiedzenia.

Uzasadnienie wypowiedzenia. Roszczenia sądowe.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Okoliczności, które nie mogą być przyczyną rozwiązania umowy o pracę

II. Informacji o warunkach zatrudnienia:– nowe obowiązki pracodawcy, sposób i termin przekazywania informacji . Omówienie wzoru pisma.

 1. Stanowisko PIP odnośnie odesłania do przepisów kodeksu pracy w prawie mi.in miejsca przemieszczania się ,informowania o zasadach pracy w godzinach nadliczbowych czy płatnym urlopie.
 2. Zasady przekazywania informacji

Nowa postać informacji o warunkach zatrudnieni -elektroniczna

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące przekazywania dodatkowych informacji pracownikom dotyczących:

-Czasu pracy

-Pracy zmianowa

- Zasady przemieszczania się

-Wynagrodzenie i  inne świadczenia pieniężnych i rzeczowych

- Zasady rozwiązywania umów

- Szkolenia

-UZP i porozumienia zbiorowe

Informacja o warunkach zatrudnienia w małych firmach – przedsiębiorstwa do 49 pracowników

 1. Delegowanie – informacja dodatkowa
 2. Informacja dla pracownika wykonującego pracę za granicą.

5.Uprawnienia pracowników dotyczące zmiany rodzaju umowy
III. Zmiany w dokumentacji pracowniczej

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 2. Akta osobowe-

- Podział akt osobowych na 5 części:

- Zasada układu chronologicznego i numeracji w każdej części.

- Wykaz akt osobowych – wymiana i korekta dokumentów.

- Zasady przyjmowania tylko kopii  i odpisów dokumentów.

- Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych,

- Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji (akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.);Stanowisko PIP

- Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sytuacjach szczególnych.

 1. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy , w tym szczegółowe omówienie poszczególnych części dokumentacji :

- zasada prowadzenia dokumentacji indywidualnej:

- ewidencja czasu pracy,

- ubieganie i korzystanie z urlopu wypoczynkowego

- karta wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.

- rejestry ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego,.

- Dokumentacja zbiorowa : rejestr chorób zawodowych i wypadków podejrzenia o choroby zawodowe.

 1. Okres archiwizacji
 2. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

- Wydawania kopii dokumentacji;

- Niszczenie dokumentacji

 1. Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji.

IV.  Zmiany w dokumentacji pracowniczej - Nowe dokumenty w dokumentacji pracowniczej – nowelizacja rozporządzeń: w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, treści świadectwa pracy .

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy przez pracodawcę. Wzór świadectwa pracy .

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP O/O w  Gorzowie Wlkp

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001