Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia: 

 1. Zmiany już uchwalone: rozporządzenie 28/2022, nowelizacja ustawy 558/2022 i ich konsekwencje w obszarze naliczania wynagrodzeń.

- zasady stosowania i nie stosowania przepisów o odroczeniu terminu poboru zaliczki na podatek;

- grupy osób, których dotyka zmiana, konsekwencje w kwocie do wypłaty i w rozliczeniu rocznym;

- zakres czasowy stosowania zmienionych przepisów;

- wyliczenia praktyczne.

 1. Nowa skala podatkowa - dla kogo, za jaki czas, kwota wolna, reguły dotyczące zeznań rocznych. 
 1. Podatek hipotetyczny – czyli rozliczenie roczne za 2022 w dwóch a może i trzech wersjach? 
 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – od kiedy? Dla kogo? 
 1. Nowe zasady stosowania kwoty wolnej – wiele możliwości, w różnych źródłach przychodu, w różnych wartościach. 
 1. Pakiet zmian wynikający z projektu nowelizacji – w obszarze naliczania płac

- nowe obowiązki płatnika – stałe oraz czasowe związane z wejściem w życie nowych przepisów – 15 i 30 czerwiec 2022 roku;

- nowe wzory wszystkich oświadczeń;

- nowe zasady działania większości wniosków i oświadczeń pracownika;

- nowy zakres działania oświadczenia PIT 2 – możliwość złożenia w 3 miejscach, możliwość częściowego rozliczania ulgi w prowadzonej działalności gospodarczej;

- szerszy zakres podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia PIT2;

- zmiana w oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów;

- szerszy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia o niepobieraniu podatku, skutki w składce zdrowotnej;

- nowa skala a koszty uzyskania przychodów z praw autorskich;

- nowa skala a zwolnienia dla powracających z zagranicy, rodzica z 4 dzieci, seniora, dla młodego;

- praktyczne skutki likwidacji ulgi dla klasy średniej.

 1. Warsztaty praktyczne po zmianach w opodatkowaniu wynagrodzeń

- kilka wypłat w miesiącu;

- wpływ świadczeń niepieniężnych na dokonywane wypłaty i obliczenia podatkowe i zusowskie;

- praktyczne skutki składanych przez pracowników i zleceniobiorców oświadczeń;

- praktyczne skutki nowego brzmienia oświadczenia PIT 2;

- odroczenie terminu poboru podatku po lipcowej nowelizacji;

- ograniczenie wysokości składki zdrowotnej do wysokości „potencjalnej zaliczki na PIT” – studium przypadku;

 1. PIT 11 za rok 2022 w praktyce. 
 1. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- dla osób współpracujących

- dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą

- dla twórców i innych grup.

 1. Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą - roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty. 
 1. Wprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. 
 1. Doprecyzowanie zasad podlegania składce zdrowotnej dla prokurentów. 
 1. Wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą od dochodu ( podatek liniowy) i od przychodu ( ryczałt)oraz w karcie podatkowej. 
 1. Inne zmiany podatkowe wprowadzone w projekcie nowelizacji. Postulaty przedsiębiorców i grup zawodowych. 
 1. Panel dyskusyjny.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Podatek VAT w 2021r - usystematyzowanie wiedzy w obszarach podatku VAT, najnowsze wyjaśnienia, stanowiska, objaśnienia podatkowe. - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001