Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.09.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
dzienne
Opłata:
990,- zł od osoby
970,- zł Cena dla członków oraz firm zgłaszających więcej jak 1 osobę

CEL

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych (czytaj więcej o tytule "certyfikowany ekspert usług księgowych"). Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki.

UCZESTNICY

Słuchaczem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,

2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

3) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,

4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%;
 • Egzamin stacjonarny.

UWAGA!  Egzamin odbywa się stacjonarnie w Poznaniu!

Ponadto posiada:

 • Wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości;
 • Wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego;
 • Zrozumienie istoty i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej;
 • Potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku;
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Absolwenci otrzymują Certyfikat eksperta usług księgowych.

PROGRAM

1. Organizacja usług księgowych.

2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

8. Ryzyka w usługach księgowych.

9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

10. Egzamin końcowy.

Efekty kształcenia:

1) Zdobycie kompetencji merytorycznych

W wyniku odbytego szkolenia osoba zna:

- zasady organizacji działalności w zakresie usług księgowych,

- warunki umów o świadczenie usług księgowych i zasady negocjacji,

- warunki ubezpieczeń obowiązkowych i zasady ubezpieczeń dobrowolnych, dotyczących działalności w zakresie usług księgowych,

- formy opodatkowania usług księgowych,

- obowiązki biura rachunkowego wobec klientów w zakresie rozliczeń podatkowych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obowiązujące w tym zakresie procedury,

- obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych,

- podstawowe zagadnienia prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zasady organizacji kontroli wewnętrznej przy świadczeniu  usług księgowych,

- zasadnicze ryzyka występujące przy prowadzeniu usług księgowych,

- zasady zawodowej etyki w rachunkowości, a także sposoby ich wdrażania do stosowania przez nadzorowany zespół pracowników.

2) Nabycie umiejętności zawodowych

Osoba ubiegająca się o przedmiotowy tytuł:

- umie dokonać oceny czynników warunkujących prowadzenie usług księgowych oraz potrafi wykonać czynności niezbędne dla zorganizowania działalności w zakresie usług księgowych,

- potrafi negocjować warunki umowy oraz zredagować treść umowy o świadczenie usług księgowych,

- potrafi dokonać wyboru właściwych rodzajów ubezpieczeń i wynegocjować warunki ich umów,

- potrafi dokonać racjonalnego wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności,

- potrafi wykonywać zadania wynikające z obowiązków ewidencji i rozliczania podatków, wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- potrafi zorganizować ochronę danych osobowych w prowadzonej działalności usługowej, umie stosować podstawowe zasady prawa gospodarczego,

- potrafi zorganizować system wewnętrznej kontroli w prowadzonej działalności usługowej,

- potrafi zidentyfikować ryzyka występujące w prowadzonej działalności oraz im przeciwdziałać,

- umie stwarzać warunki organizacyjne i inne sprzyjające rozwojowi kultury etycznej w obszarze jej odpowiedzialności zawodowej.

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł  posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

- potrafi formułować wnioski na temat właściwego postępowania osobistego i przez nadzorowany personel w zakresie wykonywanej działalności, zgodnie z zawodowymi wartościami i zasadami etyki,

- potrafi rozpoznawać, oceniać i konsultować oraz odpowiednio opracowywać rozwiązania dotyczące złożonych problemów, występujących w prowadzonej działalności.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Rezygnacja z kursu:

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - organizator potrąca z wpłaconej zaliczki kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu  - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć).  Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001