Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1150,- zł od osoby
1050,- zł Cena dla członków
1050,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
Raty:
1150,- zł 2 x 575,
1050,- zł 2 x 525,
Zapisz się

Cel kształcenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym czterodniowym kursie podatków dochodowych, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT i PIT. Kurs adresujemy do wszystkich osób które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą pięciodniowego kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Prowadzący:

Bartłomiej Chałupiński - Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych firmach doradczych w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także odbywając staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Berlinie. Obecnie kieruje wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych oraz prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Pomoc prawną świadczy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Prowadził wiele szkoleń poświęconych tematyce podatkowej, organizowanych zarówno dla potrzeb wewnętrznych klientów (dotyczące zmian podatkowych oraz szkolenia „skrojone na miarę” dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia klienta), jak i w roli wykładowcy współpracującego z zewnętrznymi firmami.

Organizacja kształcenia:

Kurs obejmuje 32 godzin zajęć, spotkania odbywają się w weekendy podczas 4 zjazdów:

Uczestnicy kursu otrzymują rozbudowane materiały szkoleniowe oraz pakiet praktycznych wzorów dokumentów (edytowalnych) potrzebnych w bieżącej pracy działu księgowości (tzw. „podkładki księgowe”). Zagadnienia kursowe zostaną omówione w praktyczny sposób (częste posługiwanie się tzw. „studium przypadków”) przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.

W przypadku ponownego rozporządzenia dotyczącego powrotu do nauki za pomocą wykorzystania technik zdalnych kurs kontynuowany będzie online.

 

Program kursu:

I DZIEŃ

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania – zagadnienia ogólne
 • podatnicy podatku,
 • zakres przedmiotowy podatku oraz wyłączenia,
 • obowiązek podatkowy,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • dochody ze współwłasności, w tym opodatkowanie dochodów ze spółki osobowej,
 • zwolnienia podmiotowe,
 • przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania – dochód i przychód,
 • strata podatkowa i zasady jej rozliczania,
 • rok podatkowy,
 1. Źródła przychodów
 • przychody z zysków kapitałowych jako odrębne źródło przychodów,
 • pozostałe przychody.
 1. Przychody dla celów podatkowych
 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w CIT i VAT - przykłady,
 • przychody jako wartość świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
 1. Koszty uzyskania przychodów
 • ogólne zasady rozliczania kosztów (związek pomiędzy przychodem a wydatkiem dla celów podatkowych) w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • dokumentowanie wydatków - rodzaje wymaganych dowodów poniesienia kosztów,
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – zasady podziału i przykłady,
 • rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego i przekraczającego okres roczny,
 • zasady rozliczania wydatków opłaconych gotówką w kwotach powyżej 15 000 zł od 01.01.2017 r.,
 • skutki w przychodach i kosztach podatkowych w przypadku dokonania płatności na rachunek inny niż zawarty  w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • usługi niematerialne jako koszt podatkowy a obowiązek właściwego udokumentowania nabycia tego rodzaju świadczeń,
 • korekta kosztów według zasad obowiązujących od 01.01.2016 r.,
 • otrzymane rabaty a korekta kosztów.
 1. Różnice kursowe
 • metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych – przykład,
 • metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych – przykład,
 • kurs faktycznie zastosowany,
 • kursy walut obcych mające zastosowanie w podatkach dochodowych a kursy walut obcych mające zastosowanie w podatku od towarów i usług.

 

 1. Wydatki na rzecz pracowników i innych osób, reklama oraz reprezentacja
 • wynagrodzenia pracowników i współpracowników,
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników,
 • działalność socjalna pracodawcy,
 • podróże służbowe pracowników oraz podróże osób niebędących pracownikami.
 1. Wydatki na reprezentację i reklamę
 • pojęcie reprezentacji i reklamy – różnice i podobieństwa,
 • stanowisko Ministra Finansów w sprawie wydatków na poczęstunek dla kontrahentów,
 • ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych, upominki dla kontrahentów w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe i w wyrokach sądów administracyjnych,
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,
 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze rekreacyjnym i instruktażowym,
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji,
 • wydatki na rzecz członków organów i rad nadzorczych,
 • sponsoring w działalności gospodarczej,
 • sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, premie pieniężne i rabaty potransakcyjne.

II DZIEŃ

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • definicja i rodzaje środków trwałych;
 • definicja i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych;
 • inwestycje w obcych środkach trwałych;
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych;
 • metody amortyzacji (liniowa i degresywna) oraz stawki amortyzacyjne, w tym indywidualne stawki amortyzacji środków trwałych - przykłady;
 • środki trwałe używane i ulepszone,
 • ulepszenie (pojęcie ulepszenia) a remont środka trwałego;
 • czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu - skutki podatkowe;
 • udostępnienie środków trwałych kontrahentowi w celu wspólnej realizacji kontraktu - skutki podatkowe.
 1. Odliczenia od dochodu – art. 18 ustawy CIT - rodzaje darowizn, zasady i limity odliczenia.
 2. Działalność badawczo – rozwojowa (B+R)
 • zasady działalności,
 • rodzaje wydatków zaliczanych do kosztów kwalifikowanych,
 • odliczanie kosztów kwalifikowanych.
 1. Stawki podatku i zwolnienia z podatku
 • podstawowa stawka podatku – 19%,
 • preferencyjna stawka podatku dla małych podatników i rozpoczynających działalność - 9%,
 • podatek od przychodów z budynków - 0,035%,
 • podatek z zysków kapitałowych – 19%,
 • podatek u źródła – 20% lub 10%,
 • podatek i zwolnienia podatkowe – art. 22 ustawy CIT.
 1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych tzw. podatek estoński
 • nakłady na cele inwestycyjne,
 • zakres podmiotowy,
 • przedmiot opodatkowania,
 • podstawa opodatkowania,
 • wysokość podatku,
 • domiar zobowiązania podatkowego,
 • płatność podatku,
 • obowiązki informacyjne.
 1. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • zaliczki miesięczne – zasady obliczania i terminy zapłaty;
 • zaliczki kwartalne – uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty;
 • zaliczki uproszczone - uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty.
 1. Zeznanie podatkowe CIT a sprawozdanie finansowe
 • terminy sporządzania,
 • formularze podatkowe,
 • obowiązki sprawozdawcze.
 1. Opodatkowanie stron umowy leasingu
 • leasing operacyjny – warunki umowy i skutki podatkowe;
 • leasing finansowy – warunki umowy i skutki podatkowe.
 1. Wydatki dotyczące samochodów osobowych w kosztach podatkowych
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków z tytułu korzystania z samochodu oraz składek na jego ubezpieczenie w odniesieniu do samochodów osobowych stanowiących własność podatnika, niestanowiących składnika majątku przedsiębiorcy, a używanego w działalności gospodarczej;
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków eksploatacyjnych od samochodów osobowych ujętych w ewidencji środków trwałych i samochodów leasingowanych (najmowanych, dzierżawionych), gdy samochody te są wykorzystywane również do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany);
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 100% wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów osobowych używanych wyłącznie w działalności gospodarczej, co powinno być potwierdzone, co do zasady, ewidencją przebiegu pojazdu prowadzoną dla celów VAT;
 • podwyższenie do 150 000 zł limitu wartości samochodu, do wysokości którego podatnik może zaliczać odpisy amortyzacyjne i składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w koszty podatkowe;
 • wprowadzenie ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych opłat wynikających z umowy leasingu samochodu osobowego – kosztem mogą być tylko opłaty leasingowe obliczane w proporcji do wysokości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł.

III . DZIEŃ

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 1. Zakres podmiotowy (kto jest podatnikiem PIT) i przedmiotowy (co podlega opodatkowaniu podatkiem PIT)
 2. Wyłączenia przedmiotowe czyli przychody niepodlegające opodatkowaniu
 3. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:
 • umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
 • rezydencja podatkowa,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia),
 • przykłady zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania,
 1. Katalog źródeł przychodów – art. 10 ustawy PIT
 2. Przychody ze stosunku pracy
 • rodzaje i moment otrzymania przychodu,
 • świadczenia dodatkowe takie jak świadczenia w naturze, świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne, w tym abonamenty medyczne, pakiety ubezpieczeniowe, karty fitness,
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek (PIT-2),
 • zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 32 ustawy PIT),
 • koszty uzyskania przychodów, w tym 50% koszty uzyskania przychodów pracowników twórców, z uwzględnieniem stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów,
 • informacje dla celów rozliczenia rocznego i rozliczenie roczne podatku (PIT-37),
 • obcokrajowcy pracujący w Polsce – obowiązki podatkowe,
 • przykłady obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia z umowy o pracę.
 1. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z art. 21 ustawy PIT – wybrane przykłady.
 2. Działalność wykonywana osobiście
 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście, w tym umowa zlecenia, o dzieło, kontrakt menadżerski,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,
 • zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od dochodu z działalności wykonywanej osobiście (art. 41 ustawy PIT),
 • rodzaje koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,
 • opodatkowanie nierezydenta uzyskującego w Polsce przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • rozliczenie roczne przychodów z działalności wykonywanej osobiście (PIT-37 lub PIT-36),
 • przykłady obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z świadczeń z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i o dzieło).
 1. Prawa majątkowe jako odrębne źródło przychodów
 • rodzaje praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • wysokość kosztów uzyskania przychodów,
 • obliczanie zaliczki na podatek w ciągu roku oraz zasady rozliczenia rocznego (PIT-37 lub PIT-36).
 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza
 • formy opodatkowania w działalności gospodarczej,
 • zasady ogólne (skala podatkowa) - zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia od dochodu i od podatku,
 • metoda liniowa (podatek liniowy) - zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia od dochodu i od podatku,
 • zryczałtowane formy opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany) - zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia od dochodu i podatku,
 • karta podatkowa – zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia od podatku,
 • zeznania roczne z działalności gospodarczej (PIT-36, PIT-36L, PIT-28).

IV DZIEŃ

 1. Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej
 • zasady opodatkowania (według norm szacunkowych, na podstawie prowadzonych ksiąg),
 • obowiązki podatkowe,
 • rozliczenie roczne (PIT-36 lub PIT-36L).
 1. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów
 • kontrowersje wokół najmu prywatnego wynikające z interpretacji organów podatkowych oraz stanowisko sądów administracyjnych,
 • zasady opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków,
 • sposoby opodatkowania najmu (według skali podatkowej lub ryczałtu),
 • stawki podatku w zależności od wybranego sposobu opodatkowania przychodów z najmu prywatnego,
 • moment uzyskania przychodu z najmu prywatnego,
 • obliczanie zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku w ciągu roku,
 • zasady rozliczenia rocznego (PIT-36, PIT-28).
 1. Kapitały pieniężne
 • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • moment powstania przychodu,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • sposoby opodatkowania (zryczałtowany podatek albo 19% podatek od dochodu),
 • roczne rozliczenie w zeznaniu PIT-38.
 1. Zbycie nieruchomości jako odrębne źródło przychodów
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • ustalenie wysokości dochodu do opodatkowania lub dochodu zwolnionego od podatku,
 • koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
 • przykład obliczenia dochodu do opodatkowania ze zbycia nieruchomości,
 • warunki zwolnienia przy zbyciu nieruchomości wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT,
 • roczne rozliczenie dochodów ze zbycia nieruchomości w PIT-39.
 1. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów
 • przykłady przychodów z innych źródeł,
 • sposoby opodatkowania przychodów z innych źródeł.
 1. Zeznania roczne
 • rodzaje zeznań rocznych i załączniki do zeznań rocznych,
 • urzędy skarbowe właściwe do złożenia zeznania podatkowego,
 • termin złożenia zeznania, konsekwencje jego przekroczenia oraz niezłożenia zeznania w kontekście przepisów Kodeksu karnego skarbowego,
 • zobowiązania i prawa podatnika wynikające z zeznania podatkowego – odliczenia od dochodu i podatku,
 • nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych i zasady jej zwrotu,
 • decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku dochodowym,
 • przypadki doliczenia do dochodu (przychodu), podstawy opodatkowania lub podatku,
 • kwota 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • wspólne rozliczenie roczne podatku przez małżonków,
 • rozliczenie roczne dochodów małoletnich dzieci,
 • dochody dziecka pełnoletniego a rozliczenie roczne podatku,
 • rozliczenie roczne osoby samotnie wychowującej dziecko.
 1. Omówienie zmian w przepisach podatkowych CIT i PIT w świetle Polskiego Ładu.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu są obecności  na 75 % godzin lekcyjnych potwierdzone podpisem na imiennych listach. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie ze wzorem  zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186), wydawane przez Oddział Okręgowy SKwP w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest płatnikiem kursu oprócz zgłoszenia należy przesłać skanem lub pocztą tradycyjną wypełniony przez kontrahenta poniższy załącznik ,,Zobowiązanie płatnika do pokrycia kosztów kursu".

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001