Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
22.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
480,- zł od osoby
460,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Prowadząca:

Anna Stokłosa LL.M. (Waszyngton, The Catholic University of America) – radca prawny. Specjalista prawa pracy, spraw kadrowych oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Wieloletni praktyk prowadzący kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w zagadnieniach prawa pracy  zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, spraw kadrowych oraz ochrony danych osobowych.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zatrudnienia pracowników.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia:

I.  Zmiany w umowach o pracę, warunkach zatrudnienia i wzorach dokumentów

1. Umowa na okres próbny

-przedłużenie umowy ponad 3 miesiące o czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

-uzależnienie długości umowy na okres próbny od zamierzonego okresu trwania umowy o pracę na czas określony

-ponowne zawarcie umowy na okres próbny

2.Umowa na czas określony

-obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy

-konsultacje ze związkami zawodowymi

-roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy albo uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

-jak formułować przyczyny rozwiązania umowy

3.Zmiana treści umowy o pracę - wzór umowy

4.Zmiana treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – wzór informacji

5.Pracownik delegowany do pracy za granicą – nowy zakres informacji – wzór informacji

6.Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia

7.Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – wzór informacji

8.Szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku

9.Zmiana przepisów antydyskrymianacyjnych – aktualizacja informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu (wzór informacji)

10.Zakaz zakazu jednoczesnego zatrudnienia u innego podmiotu a zakaz konkurencji

II. Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem - wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)

1.Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

2.Urlop opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny

3.Nowe gwarancje trwałości zatrudnienia

4.Zmiany w urlopie rodzicielskim

a) nowy wymiar urlopu rodzicielskiego

b) podział na części

c) łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego

5.Zmiany w urlopie ojcowskim

6.Obniżona norma czasu pracy a zwolnienie na zdrowe dziecko (zmiany w art. 188 KP)

7.Elastyczna organizacja czasu pracy rodzica dziecka do 8 r.ż.

8.Nowy katalog wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracownika

9.Elektronizacja wniosków pracowniczych

III. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

IV. Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych

V.Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe obowiązki informacyjne pracodawcy delegującego

VI.Przepisy przejściowe

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001