Miasto:
Opole
Miejsce:
Opole
Termin rozpoczęcia:
05.10.2024
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
4800,- zł od osoby
4700,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
4464,- zł Cena dla członków O/O w Opolu
4560,- zł Cena za kontynuację nauki-5% zniżki
Raty:
4800,- zł 1 rata x 1400 4 raty x 850,
4700,- zł 1 rata x 1300 4 raty x 850,
4464,- zł 1 rata x 1064 4 raty x 850,
4560,- zł 1 rata x 1160 4 raty x 850,
Zapisz się

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Sylwetka słuchacza - warunki wstępne dla uczestników kursu: 

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:
1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
2) posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
  • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydawanym przez Ministerstwo Finansów lub
  • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość  lub
  • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia

3) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

4) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Organizacja kształcenia:

Kurs trwa około 7 miesięcy i obejmuje 204 godziny lekcyjne. Zajęcia organizowane są w systemie weekendowym (sobota i niedziela co 2 tygodnie).

Program:

Kurs obejmuje 5 modułów dydaktycznych spośród 14 modułów w całej ścieżce:

Moduł VI  Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT-w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe

1)  Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązania z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
2)  Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
3)  Odroczony podatek dochodowy,
4)  Wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
5)  Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
6)  Kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
7)  Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
8)  Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
9)  Etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.

Moduł VII    Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

1)  Rachunek kosztów,
2)  Podstawy rachunkowości zarządczej,
3)  Podstawy zarządzania finansami.

Moduł VIII   Sprawozdawczość finansowa i jej analiza

1)  Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych,
2)  Rachunek przepływów pieniężnych,
3)  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
4)  Sprawozdanie z działalności,
5)  Wprowadzenie do konsolidacja sprawozdań finansowych,
6)  Elementy analizy finansowej.

Moduł IX    Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

1)  Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - zagadnienia  praktyczne  z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji,
2)  Podatek od towarów i usług - zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji,
3)  Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych,
4)  Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe.

Moduł X    Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

1)  Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy,
2)  Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa,
3)  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych.

Egzamin (4 godz. lekcyjne)

 

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków.

2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów.

3. Studiowanie podręcznika wraz z ćwiczeniami oraz innych materiałów dydaktycznych.

4. Naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie  § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) . Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części zestawu egzaminacyjnego potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Płatność za kurs:

Prosimy nie uiszczać opłaty za kurs do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

Rezygnacja z kursu:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

§ 6

(…)

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu - organizator nalicza kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć). Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001