Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19-20.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
600,- zł od osoby
580,- zł Cena dla członków O/O w Opolu i firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na szkolenie

Dokumentacja pracownicza w praktyce –najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców i jak ich unikać? Praca na dokumencie.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 19 października 2023r., godz. 9:00 - 15:00 oraz 20 października 2023r., godz. 9:00 - 14:00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

SZKOLENIE ONLINE

WYKŁADOWCA: 

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO: prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Program:

I. Ogólne zagadnienia związane z pojęciem dokumentacji pracowniczej

Podstawa prawna.

II. Akta osobowe pracownika i dokumentacja zatrudnienia na poszczególnych etapach- od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę.

 1. Dane pozyskiwane od pracowników w procesie rekrutacji . Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, ogłoszenie rekrutacyjne,
 2. Zasady dyskryminacji w czasie rekrutacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji .
 4. Zasady zadawania pytań podczas rekrutacji: warunki zatrudnienia, dane ujawniane za zgodą kandydata na pracownika, plany rodzicielskie, przynależność do związków i partii politycznych .
 5. Wykonywanie pracy podczas rekrutacji.
 6. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy.
 7. Profilaktyczne badania lekarskie – skierowanie.
 8. Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy.
 9. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika.
 10. Informacje o warunkach zatrudnienia.
 11. Zakres obowiązków.
 12. Potwierdzenie o zapoznaniu się przez pracownika z regulacjami prawa pracy.
 13. Przetwarzanie danych osobowych
 14. Umowa o zakazie konkurencji0
 15. Szkolenia BHP .
 16. Umowa o odpowiedzialności materialnej.
 17. Założenie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
 18. Zgłoszenie pracownika do Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych .
 19. Ewidencja czasu pracy.

III. Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem.

 1. Zagadnienia dotyczące elementów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, pozostała dokumentacja pracownicza);
 2. Podział akt osobowych na 5 części:
 3. Zasada układu chronologicznego i numeracji w każdej części.
 4. Wykaz akt osobowych – wymiana i korekta dokumentów.
 5. Zasady przyjmowania tylko kopii i odpisów dokumentów.
 6. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych
 7. Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji;
 8. Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji (akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.);Stanowisko PIP
 9. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sytuacjach szczególnych.
 10. Dowód w postępowaniu
 11. Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 12. Nowe obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

- Wydawania kopii dokumentacji;
- Niszczenie dokumentacji

 1. Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji.
 2. Elektronizacja dokumentacji –zasady prowadzenia dokumentacji
  jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej, zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 3. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku ciążącego na pracodawcy.
 4. Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy.

IV. Część B akt osobowych- zasady i rodzaj gromadzenia dokumentacji. Uwzględnienie zmian w prowadzeniu akt osobowych:

- umowa o pracę i powiązane z nią dokumenty.

Zmiana umowy o pracę- wypowiedzenie zmieniające .

Podstawowa i rozszerzona informacja o zatrudnieniu.

Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.

Skierowania dotyczące badań pracowniczych.

Szkolenia BHP – zaświadczenia.

Dokumentacja związana z nagradzaniem pracowników , podnoszeniem kwalifikacji i ocenianiem .

V.

 1. Zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia i dokumentacja pracownicza z tym związana.
 2. Część C akt osobowych.
 3. Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 4. Wnioski o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy.
 5. Obowiązek przechowywania kopii wydanego świadectwa pracy pracownikowi.
 6. Zajęcie wynagrodzenia za pracę – potwierdzenie dokonania czynności z tym związanych.
 7. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 8. Skierowanie na badania lekarskie pracownika w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działania substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

VI. Część D akt osobowych- kary porządkowe.

 1. Podziału akt na podzbiory.
 2. Zasady postępowania przy gromadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej ukaraniem pracownika . Zatarcie kary porządkowej.

VII. Część E akt osobowych- badanie trzeźwości pracowników – nowe zasady prowadzenia akt osobowych.

Podział część E akt osobowych. Zasady gromadzenia dokumentów. Wzory dokumentów.

DZIEŃ 2

 1. Pozostała dokumentacja pracownicza- zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i sposoby gromadzenia dokumentów.
 2. Zasada prowadzenia dokumentacji indywidualnej:

a). ewidencja czasu pracy,

b). ubieganie i korzystanie z urlopu wypoczynkowego

c). karta wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.

d). rejestry ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego,.

 1. Dokumentacja zbiorowa : rejestr chorób zawodowych i wypadków podejrzenia o choroby zawodowe.
 2. Możliwość wyboru formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 3. Ewidencja czasu pracy – praca na dokumencie.

Akta  osobowe – instrukcja prowadzenia.
Dokumentacja pracownicza dla nowego pracownika – zbiór wzorów.

 1. Co dalej z aktami pracownika -czy akta pracownika idą za nim do kolejnego pracodawcy?
 2. Zagadnienia problemowe – gdzie umieszczamy dokumenty nie sklasyfikowane w treści rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 3.  Świadectwo pracy  - zasady prawidłowego wypełniania i wydawania. Zmiany w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

 

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001