Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
04.12.2023 06.12.2023 07.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
1350,- zł od osoby

TERMINY ZAJĘĆ:

 • 04.12.2023 PODATEK VAT
  WYKŁADOWCA: Dariusz Polakowski
 • 06.12.2023 PODATKI DOCHODOWE 
  WYKŁADOWCA: Aleksander Gniłka
 • 07.12.2023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  WYKŁADOWCA: Teresa Cebrowska

Czas trwania: 9:00 - 14:45 (3 dni po 7 godzin lekcyjnych)

Program szkolenia 04.12.2023 r.:

Podatek Vat z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023, 01.09.2023, 01.01.2024, 01.07.2024 i 01.01.2025r.

1.SLIM VAT 3

 • zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
 • kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
 • likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
 • nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
 • możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
 • zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 • zmiany zasad dla wiążących informacji,
 • obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),

2. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:

 • zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
 • terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
 • rodzaje faktur
 • najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
 • konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
 • faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe
 • zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
 • co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
 • w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP, ,,metoda kasowa" lub „samofakturowanie"?
 • korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
 • postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
 • jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
 • podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
 • dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
 • nota księgowa a nota korygująca - zasady wystawiania

3. KSeF - faktura ustrukturyzowana

 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 • KSeF – ewidencja faktur?
 • Jakie uprawnienia i komu przekazać,
 • Wysyłka wsadowa i interaktywna,
 • Faktury pro forma
 • Postępowanie w przypadku awarii KSeF,
 • Kursy walut a KSeF,
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
 • korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
 • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
 • zalety KSeF,
 • możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
 • podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
 • paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
 • faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,

4. JPK w 2023 roku - wybrane zagadnienia

 • ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
 • korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
 • korekta JPK na wezwanie urzędu,

5. Prawo do odliczenia VAT:

 • zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
 • gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
 • zasada neutralności (wyrok TSUE),
 • należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:

 • termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
 • warunki korzystania z ulgi na złe długi,
 • obowiązki nabywcy,
 • ulga na złe długi a termin płatności,
 • wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
 • sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
 • zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
 • wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:

 • limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
 • potrącenie, kompensata a split payment,
 • sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
 • rozliczenia podatnika z agencją celną,
 • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)

 • warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
 • wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
 • rola informacji podsumowującej,

9. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:

 • rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
 • eksport pośredni i bezpośredni,
 • terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
 • warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
 • schematy dla importu usług i ZT-K,

10. Nieodpłatne świadczenia:

 • darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol, owoce),
 • nieodpłatne świadczenie usług,
 • dokumentacja,

11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Program szkolenia 06.12.2023 r.:

CIT, PIT w 2023r. w ramach akcji Bilans 2023

 1. Podatki dochodowe w 2023.
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy  opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
 • spółki holdingowe,
 • wybrane ulgi podatkowe w podatkach  dochodowych (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację),
 • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2024?
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
 • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów  podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
 • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r?
 • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
 • formy opodatkowania przedsiębiorców,
 • wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt,
 • ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
 • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy  od osób fizycznych,
 • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • umowy zlecenia z cudzoziemcami,
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT.
 1. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
 • ograniczenia w rozliczaniu strat,
 • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych i ich wspólników,
 • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • korekty kosztów i przychodów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przełomu roku,
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.
 1. Pytania uczestników.

Program szkolenia 07.12.2023 r.:

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

 • Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym
 • Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
 • Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach Komitetu Standardów

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego

 • Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
 • Inwentaryzacja - mechanizm samokontroli w rachunkowości
 • Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych - zapisy w polityce rachunkowości

 3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości

 • Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja  aktywów i pasywów
 • Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji
 • Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
 • Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 • Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji
 • Sprawozdanie z działalności

4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe

 • Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
 • Obowiązki osoby której powierzono prowadzenie ksiąg  rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe
 • Zatwierdzanie, składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe

5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:

 • Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15
 • Ocena zagrożenia kontynuacji z perspektywy zdarzań po dacie bilansu
 • Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 UoR – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości)
 • Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości )
 • Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń  i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego

6. Wizja przyszłości

 • Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD  (sprawozdania  zrównoważonego rozwoju)
 • Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE)

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Zapraszamy! 

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001