Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
07.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
480,- zł od osoby
460,- zł Cena dla członków O/O w Opolu i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Czas trwania: 9:00 - 14:45

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zamknięcia roku 2023 z zakresu z zakresu podatku od towarów i usług.

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, doradców podatkowych, pracowników zarówno dużych, jak i małych firm.

Wykładowca:
Teresa Cebrowska Dr nauk  ekonomicznych, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP. Specjalizuje się w rachunkowości, sprawozdawczości, analizie finansowej i audycie. Autorka licznych artykułów. Współautorka  ośmiu  wydań „Komentarza do ustawy o rachunkowości” pracy pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz wydawanej przez Wolters Kluwer.  Wykładowca na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i  Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na  szkoleniach dla księgowych i biegłych rewidentów organizowanych przez SKwP i PIBR. Wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości i członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Wiceprezes SKwP.

Program szkolenia:

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

 • Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym
 • Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
 • Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach Komitetu Standardów

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego

 • Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
 • Inwentaryzacja - mechanizm samokontroli w rachunkowości
 • Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych - zapisy w polityce rachunkowości

 3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości

 • Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja  aktywów i pasywów
 • Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji
 • Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
 • Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 • Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji
 • Sprawozdanie z działalności

4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe

 • Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
 • Obowiązki osoby której powierzono prowadzenie ksiąg  rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe
 • Zatwierdzanie, składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe

5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:

 • Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15
 • Ocena zagrożenia kontynuacji z perspektywy zdarzań po dacie bilansu
 • Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 UoR – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości)
 • Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości )
 • Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń  i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego

6. Wizja przyszłości

 • Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD  (sprawozdania  zrównoważonego rozwoju)
 • Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE)

 

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Zapraszamy!

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001