Miasto:
Opole
Miejsce:
ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Termin rozpoczęcia:
04.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
480,- zł od osoby
460,- zł Cena dla członków O/O w Opolu i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Czas trwania: 9:00 - 14:45

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zamknięcia roku 2023 z zakresu podatku VAT.

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, doradców podatkowych, pracowników zarówno dużych, jak i małych firm.

Wykładowca:
Dariusz Polakowski- absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Program szkolenia:

Podatek Vat z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023, 01.09.2023, 01.01.2024, 01.07.2024 i 01.01.2025r.

1.SLIM VAT 3

 • zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
 • kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
 • likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
 • nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
 • możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
 • zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 • zmiany zasad dla wiążących informacji,
 • obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),

2. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:

 • zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
 • terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
 • rodzaje faktur
 • najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
 • konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
 • faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe
 • zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
 • co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
 • w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP, ,,metoda kasowa" lub „samofakturowanie"?
 • korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
 • postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
 • jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
 • podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
 • dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
 • nota księgowa a nota korygująca - zasady wystawiania

3. KSeF - faktura ustrukturyzowana

 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 • KSeF – ewidencja faktur?
 • Jakie uprawnienia i komu przekazać,
 • Wysyłka wsadowa i interaktywna,
 • Faktury pro forma
 • Postępowanie w przypadku awarii KSeF,
 • Kursy walut a KSeF,
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
 • korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
 • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
 • zalety KSeF,
 • możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
 • podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
 • paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
 • faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,

4. JPK w 2023 roku - wybrane zagadnienia

 • ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
 • korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
 • korekta JPK na wezwanie urzędu,

5. Prawo do odliczenia VAT:

 • zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
 • gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
 • zasada neutralności (wyrok TSUE),
 • należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:

 • termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
 • warunki korzystania z ulgi na złe długi,
 • obowiązki nabywcy,
 • ulga na złe długi a termin płatności,
 • wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
 • sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
 • zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
 • wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:

 • limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
 • potrącenie, kompensata a split payment,
 • sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
 • rozliczenia podatnika z agencją celną,
 • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)

 • warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
 • wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
 • rola informacji podsumowującej,

9. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:

 • rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
 • eksport pośredni i bezpośredni,
 • terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
 • warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
 • schematy dla importu usług i ZT-K,

10. Nieodpłatne świadczenia:

 • darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol, owoce),
 • nieodpłatne świadczenie usług,
 • dokumentacja,

11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

 

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

(...)

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

Zapraszamy!

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001