Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
600,- zł od osoby
580,- zł Dla członków SKwP Opole i firm zgłaszających więcej niż 1 osobę

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin lekcyjnych od 9.00 do 15.30.

Adresaci: osoby pragnące założyć fundację, rozważające tę możliwość, osoby w trakcie zakładania fundacji, poszukujące formy realizacji własnych zamierzeń społecznych, księgowi i kandydaci na księgowych, osoby z zarządu organizacji pozarządowych i aspirujący.

Korzyści ze szkolenia: poznanie podstaw prawnych zakładania i funkcjonowania fundacji,  zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującym działalność fundacji, poznanie niezbędnych i korzystnych zapisów w statucie, uzyskanie pomocy w powoływaniu organów, praktyczne wskazówki dla rejestracji, zapoznanie z przepisami dotyczącymi zatrudnienia oraz korzystania ze świadczeń wolontariuszy, wprowadzenie w podstawy działalności finansowej, rachunkowości i księgowości fundacji.

 Cele szkolenia: wprowadzenie uczestników w podstawy prawne i formalne funkcjonowania fundacji w prawie polskim, przedstawienie najkorzystniejszych regulacji, nauka organizacji statutu i składu organów, zapoznanie uczestników z podstawami rachunkowości i finansów fundacji.

Prowadzący:

Dr Rafał Nawrocki - absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, właściciel biura rachunkowego poświęconego księgowości NGO, wykładowca WSB w Poznaniu i Uniwersytetu Opolskiego (ekonomia społeczna, rachunkowość, zarządzanie finansami podmiotów ekonomii społecznej), wieloletni szkoleniowiec, autor popularnego podręcznika Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (7 wydań od 2013 roku, około 20 tys. nakładu, przyjęty do sylabusa m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

 

Program szkolenia:

I.Fundacje i stowarzyszenia w polskim systemie prawnym i społecznym:

 1. Specyfika III sektora gospodarczego
 2. Fundacja a stowarzyszenie - podstawowe różnice
 3. Status prawny organizacji pozarządowych wg ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

II.Zakładanie i rejestracja fundacji i stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie zwykłe i "rejestrowe" - podstawy, różnice. Zebranie założycielskie w stowarzyszeniu.
 2. Akt fundacyjny - podstawowe założenia i forma prawna
 3. Cele założenia fundacji lub stowarzyszenia. Podział celów statutowych fundacji ze względu na interes RP i prawodawstwo.
 4. Stworzenie statutu w procesie zakładania fundacji i stowarzyszenia, elementy obligatoryjne i fakultatywne.
 5. Organy fundacji i stowarzyszenia - obligatoryjne i fakultatywne
 6. Rejestracja - najważniejsze etapy i elementy. Rejestracja w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i w Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

III. Funkcjonowanie fundacji i stowarzyszenia:

 1. Zarząd - rola zarządu, forma pracy i zatrudnienia, kompetencje i obowiązki. Odpowiedzialność prawna zarządu.
 2. Organ kontrolny w stowarzyszeniu lub w fundacji. Obowiązek, dowolność, kompetencje, formy zatrudnienia.
 3. Pracownicy - formy zatrudnienia ze względu na działania administracyjne i statutowe fundacji, Podstawowe obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników i zawieraniem umów cywilnoprawnych.
 4. Świadczenia nieodpłatne: wolontariat, praca społeczna - założenia, możliwości, obowiązki świadczeniobiorcy.

IV.Zarządzanie finansami fundacji i stowarzyszenia

 1. Podstawowe założenia i specyfika dokumentacji finansowej organizacji III sektora.
 2. Księgi handlowe i uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. System rachunkowości w NGO: polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont, podstawowy wzór sprawozdania finansowego, wymogi i możliwości
 4. Rola statutu w finansach organizacji pozarządowej
 5. Działalność statutowa fundacji: działalność pożytku publicznego, pozostała działalność statutowa:

- dotacje (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- darowizny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny)

- zbiórki publiczne (ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych)

- działalność statutowa odpłatna (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

- działalność gospodarcza (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)

- organizacja pożytku publicznego i 1% PIT.

 1. Podstawowe zasady ewidencji przychodów i kosztów:

- klasyfikacja przychodów, obowiązki ustaw, propozycje,

- rachunek kosztów w NGO: klasyfikacja kosztów działań statutowych, kosztów ogólnego zarządu, wydatków na cele statutowe i innych, obowiązki i możliwości,

- zasady ewidencji przychodów i kosztów ze względu na źródło uzyskania, cel poniesienia, rodzaj, środki pod szczególnym nadzorem.

 1. Zwolnienia i obowiązki podatkowe w organizacji pozarządowej:

- zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), zwolnienia, deklaracje,

- fundacje i stowarzyszenia a VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- pozostałe obowiązki i zwolnienia podatkowe

 1. Zakończenie, strefa wolnego pytania.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty .

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001