Miasto:
Opole
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1350,- zł od osoby
1250,- zł Cena dla członków
1250,- zł Cena dla firm zgłaszających więcej niż 1 osobę na kurs
Raty:
1350,- zł 2 raty x 675,
1250,- zł 2 raty x 625,

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności nawet bardzo doświadczonym księgowym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z księgowością stowarzyszeń i fundacji.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji, nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości stowarzyszeń i fundacji. Konieczne staje się połączenie wiedzy wynikającej z przepisów wielu aktów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

Sylwetka słuchacza:

Kurs kierowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych, pracowników działów księgowości takich organizacji, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, osób zatrudnionych w biurach rachunkowych oraz osób zainteresowanych praktycznym poznaniem księgowości NGO.

Organizacja kursu:

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych i realizowany jest w trakcie 5 spotkań (zajęcia po 8 godzin lekcyjnych). Zajęcia są realizowane w formie wykładu , ćwiczeń oraz warsztatów. 

Plan zajęć:

Zajęcia odbywają się podczas 5 spotkań  w weekendy, po 8 godzin lekcyjnych (6,5 zegarowych). 

Program kursu:

1.      Wybrane aspekty formalno-prawne powoływania i funkcjonowania organizacji non-profit.

a)      podstawowe różnice pomiędzy celem działalności jednostek gospodarczych a misją organizacji pozarządowych,

b)      zewnętrzne akty prawne,

c)      uregulowania wewnętrzne,

-          statut organizacji,

-          uchwały organów stanowiących, nadzorujących i zarządzających.

2.      Charakterystyka wybranych obszarów działalności organizacji non-profit w regulacjach prawnych.

a)      działalność statutowa w regulacjach prawnych.

-          nieodpłatna działalność statutowa,

-          odpłatna działalność statutowa.

b)      działalność gospodarcza,

c)      działalność dotowana.

3.      Wprowadzenie do metodologii wyodrębniania poszczególnych rodzajów działalności organizacji non-profit.

a)      rozpoznawanie działalności statutowej,

b)      rozpoznawanie działalności gospodarczej,

c)      rozpoznawanie działalności dotowanej.

4.      Ustawa o rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości a działalność organizacji non-           profit.

a)      funkcje rachunkowości,

b)      zasady rachunkowości,

c)      zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d)     obowiązek a potrzeba opracowania polityki rachunkowości.

5.      Praktyczne tworzenie polityki rachunkowości.

a)      procedura tworzenia (aktualizacji) polityki rachunkowości,

b)      struktura dokumentu „polityka rachunkowości”,

c)      ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości nadrzędnych zasad rachunkowości,

d)     praktyczne ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości zagadnień szczegółowych.

6.      Aktualizacja zapisów ujętych w przyjętej polityce rachunkowości.

7.      Praktyczne ujęcie w księgach rachunkowych wybranych zdarzeń gospodarczych występujących w organizacjach pozarządowych – wykorzystanie unormować przyjętych w polityce rachunkowości.

8.      Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej w praktyce.

a)      wymogi stawiane sprawozdaniu finansowemu

b)      księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

c)      procedury sporządzania sprawozdania finansowego

d)     inne obowiązki wynikające z faktu sporządzenia sprawozdania finansowego

9.      Roczne zeznanie podatkowe CIT organizacji pozarządowej.

a)      specyfika rocznego rozliczenia się organizacji pozarządowej z PDOP

b)      metodologia sporządzania zeznania podatkowego organizacji non-profit

c)      problemy związane ze sporządzaniem zeznania podatkowego (najczęściej popełniane błędy)

d)     stosowanie prawa do zwolnienia przedmiotowego w PDOP – studia przypadków

e)      praktyczne sporządzanie rocznego zeznania podatkowego CIT – studia przypadków

  • prowadzenie wyłącznie działalności statutowej,
  • prowadzenie działalności statutowej i dotowanej,
  • prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej,
  • prowadzenie działalności statutowej, gospodarczej i dotowanej.
  •  

Sposób i forma zaliczenia kursu:

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne z aktualnym rozporządzeniem MEN. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest obecność uczestnika na 80 % zaplanowanych zajęć, tj. obecność na  4 z 5 spotkań potwierdzona podpisem na listach obecności.

Rezygnacja z kursu:

  1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu - organizator potrąca z wpłaconej zaliczki kwotę 10 % ceny za dany kurs.

c) rezygnacja w trakcie trwającego kursu  - organizator potrąca z wpłaconych zaliczek kwotę w wysokości 10% ceny za kurs oraz proporcjonalnie kwotę za przeprowadzone do dnia rezygnacji zajęcia na kursie. (liczoną wg wzoru: cena kursu/ilość godzin zajęć na kursie x ilość zrealizowanych zajęć).  Jeżeli wpłacone do dnia rezygnacji zaliczki nie pokrywają ww kwoty, uczestnik powinien dokonać zapłaty brakującej części.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001