Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
300,- zł od osoby
280,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 lipca 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

Faktury korygujące oraz korekty zdarzeń gospodarczych bez wystawienia faktury korygującej:

 • Zasady oraz przyczyny wystawienia faktur korygujących :
  • następcze okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,
  • pierwotne okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym.
 • obowiązek wystawienia faktury korygującej:
  • w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą,
  • jaki jest termin wystawienia faktury korygującej,
  • czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
  • czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR?
  • obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
  • faktura korygująca a nota korygującą - jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?
 • treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:
  • obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku,
  • faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku,
  • faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych.
 • kiedy można wystawić faktury korygujące „do zera”?
  • wystawianie faktur korygujących „do zera” w interpretacjach organów podatkowych,
  • korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera” - czy prawidłowe?
 • anulowanie faktury jako przyjęta zwyczajowo procedura wyeliminowania faktury z obiegu prawnego:
  • aktualne stanowisko organów podatkowych,
  • technika anulowania faktury,
  • czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
  • czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera”?
 • faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku:
  • zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek,
  • zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy - np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp.,
  • zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy,
  • błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT,
  • korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - konsekwencje u nabywcy i wystawcy,
  • błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy,
  • odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) - błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty,
  • błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
  • błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
  • inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce - pytania uczestników.
 • korekty w transakcjach zagranicznych:
  • korekty transakcji WDT, eksportu towarów, eksportu usług,
  • korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową - czy wystawiać fakturę korygującą?
  • korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku - przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku,
  • korekta importu towarów,
  • kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych.
 • dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty:
  • kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
  • w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
  • faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego.

Inne korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

 • korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:
  • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów,
  • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów.
 • korekty samochodowe:
  • zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu,
  • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego.
 • zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:
  • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT,
  • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT,
  • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT - jednorazowa czy wieloletnia?
 • współczynnik odliczenia w przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej:
  • roczne korekty wieloletnie,
  • sposób liczenia współczynnika odliczenia,
  • kwalifikowanie wydatków w przypadku struktury odliczenia,
  • współczynnik odliczenia a podatnicy działający w Grupie VAT od lipca 2022 roku,
  • możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od 2022 roku, a wpływ na współczynnik odliczenia.

Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

 • okres rozliczeniowy, w którym wykazywana jest korekta:
  • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco,
  • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7,
  • korekta JPK_V7 a „czynny żal” – zmiana przepisów od 2022 r.
 • dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7
  • korekty wykazywane dokumentem WEW,
  • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych.

 

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001

close