Strona główna Terminy szkoleń i kursów III stopień WEEKENDOWY - Kurs dla kandydatów na głównych księgowych- termin potwierdzony - LISTA REZERWOWA

III stopień WEEKENDOWY - Kurs dla kandydatów na głównych księgowych- termin potwierdzony - LISTA REZERWOWA

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-10-05
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3500,- zł od osoby,
3250,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na

 

„Kurs dla kandydatów na głównych księgowych”

(Główny Księgowy)

III stopień certyfikacji w ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 zajęcia w soboty/niedziele (08.00-14.40 lub 09.00-15.40)

204 godziny

 

Termin rozpoczęcia kursu:  

Termin uruchomienia grupy potwierdzony - 05.10.2019 r. 

Zapisy tylko na "LISTĘ REZERWOWĄ"  - osoba zgłoszona na listę rezerwową jest dopisywana do grupy w przypadku rezygnacji przed kursem innej osoby wczesniej zapisanej).

 

Kurs obejmuje zagadnienia zaawansowanej rachunkowości a zajęcia prowadzone są przez praktykujących biegłych rewidentów, doradców podatkowych i uznanych specjalistów w zakresie tematyki objętej programem kursu. Opolski Oddział SKwP realizuje około dwóch edycji kursu rocznie, co powoduje, że rekrutacja każdej nowej grupy trwa około 6-8 miesięcy.

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Sylwetka słuchacza - warunki wstępne dla uczestników kursu: 

Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:
1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
2) posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydawanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia
 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Organizacja kształcenia:

Kurs trwa około 7 miesięcy i obejmuje 204 godziny lekcyjne. Zajęcia organizowane są w systemie weekendowym (sobota i niedziela co 2 tygodnie).

 

Program:

Kurs obejmuje 5 modułów dydaktycznych spośród 14 modułów w całej ścieżce:

Moduł VI  Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT-w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe

1)  Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązania z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
2)  Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
3)  Odroczony podatek dochodowy,
4)  Wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
5)  Aktywa i zobowiązania związane z działanością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
6)  Kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
7)  Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
8)  Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
9)  Etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.


Moduł VII    Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

1)  Rachunek kosztów,
2)  Podstawy rachunkowości zarządczej,
3)  Podstawy zarządzania finansami.


Moduł VIII   Sprawozdawczość finansowa i jej analiza

1)  Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych,
2)  Rachunek przepływów pieniężnych,
3)  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
4)  Sprawozdanie z działalności,
5)  Wprowadzenie do konsolidacja sprawozdań finansowych,
6)  Elementy analizy finansowej.


Moduł IX    Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

1)  Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - zagadnienia  praktyczne  z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji,
2)  Podatek od towarów i usług - zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji,
3)  Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych,
4)  Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe.


Moduł X    Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

1)  Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy,
2)  Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa,
3)  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych.


Egzamin (4 godz. lekcyjne)

 

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

 1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków.
 2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów.
 3. Studiowanie podręcznika wraz z ćwiczeniami oraz innych materiałów dydaktycznych.
 4. Naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) . Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części zestawu egzaminacyjnego potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.


Płatność  -  WAŻNE INFORMACJE :

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość dokonania płatności w 5 ratach (1 rata przed rozpoczęciem kursu, pozostałe raty w trakcie trwania kursu). 

Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej.

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz

Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 


REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl

 

 

 bądź faxem na numer SKwP O/O w Opolu: 77- 456 00 00.

Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 456 90 10, 77 453 90 11.


Kursy rachunkowości odbywają się cyklicznie, a wszystkie kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.


10% zniżki dla osób kontynuujących kształcenie po II stopniu w SKwP Opole !

Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się


S z k o l i m y  z  p a s j ą......


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: