Strona główna Terminy szkoleń i kursów II stopień - (poniedziałki-czwartki) -Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - TRWA NABÓR

II stopień - (poniedziałki-czwartki) -Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - TRWA NABÓR

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-11-04
Typ:
kurs
Tryb:
pon/śr
Opłata:
3050,- zł od osoby,
2840,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na

 

„Kurs dla kandydatów na specjalistów ds. rachunkowości”

(Samodzielny Księgowy)

II stopień certyfikacji w ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 zajęcia w poniedziałki/czwartki (17.00-20.15)

182 godziny

 

Termin rozpoczęcia kursu: 

Kurs w tym trybie realizacji wprowadzono do oferty od 10.07.2019 roku. 

Rozpoczęto nabór do grupy, który może potrwać kilka miesięcy - termin rozpoczęcia kursu (październik-listopad 2019)

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 2411031) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Sylwetka słuchacza - warunki wstępne dla uczestników kursu: 

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:

a)    posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem  ukończenia  kursu  dla kandydata na księgowego lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną i dokumentującą wiedzę w zakresie podstaw rachunkowości,

b)     uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c)     rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Organizacja kształcenia:

Kurs trwa około 6-7 miesięcy i obejmuje 182 godziny lekcyjne. Zajęcia organizowane są w trzech trybach, do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie) od godz. 8.00 lub 9.00 do godz. 13.00 lub 14.00 - po 6 godz. lekcyjnych (sporadycznie sobota po południu),
 • zajęcia tylko w piątki po południu od godz. 16.00 do godz. 21.00 - po 6 godz. lekcyjnych,
 • zajęcia tylko w soboty po południu od godz. 13.30 lub 14.00 do godz. 18.30 lub 19.00 - po 6 godz. lekcyjnych (tryb dogodny dla osób pracujących lub studiujących w soboty).
 • zajęcia w tygodniu (poniedziałek i czwartek) od godz. 17.00 do 20.15 - po 4 godziny lekcyjne (tryb dla osób ceniących sobie wolne weekendy)

 

Program:

Kurs obejmuje 3 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.

Moduł III   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godz.)
1) Zagadnienia organizacji rachunkowości,
2) Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych,
3) Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki,
4) Rozrachunki,
5) Materiały i towary,
6) Niefinansowe aktywa trwałe,
7) Inwestycje i zobowiązania finansowe,
8) Kapitały (fundusze) własne,
9) Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe,
10) Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej,
11) Wynik finansowy,
12) Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego,
13) Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

Moduł IV   Prawo podatkowe (32 godz.)
1) Podatek od towarów i usług (VAT),
2) Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT),
3) Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników,
4) Podatki kosztowe i opłaty,
5) Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.
Moduł V    Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i  prawa gospodarczego (26 godz.)

Egzamin (4 godz. lekcyjne)


Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

 1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne, studium przypadków.
 2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia), rozwiązywanie zadań oraz analiza przykładów.
 3. Studiowanie podręcznika wraz z ćwiczeniami oraz innych materiałów dydaktycznych.
 4. Naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów czy rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części zestawu egzaminacyjnego potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności otrzymuje dodatkowo certyfikat Specjalisty ds. Rachunkowości (kod według klasyfikacji zawodu 241103) potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

 

Płatność  -  WAŻNE INFORMACJE :

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość dokonania płatności w 5 ratach (1 rata przed rozpoczęciem kursu, pozostałe raty w trakcie trwania kursu). 

Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej:

 

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 

REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl

 

 


Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 453 90 10, 77 453 90 11.


Kursy rachunkowości odbywają się cyklicznie, a wszystkie kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.


10% zniżki dla osób kontynuujących kształcenie po I stopniu w SKwP Opole !

Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się


S z k o l i m y  z  p a s j ą......


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: