Strona główna Terminy szkoleń i kursów I stopnień -WEEKENDOWY- Kurs dla kandydatów na księgowego - ROZPOCZĘTO NOWY NABÓR

I stopnień -WEEKENDOWY- Kurs dla kandydatów na księgowego - ROZPOCZĘTO NOWY NABÓR

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2019-11-09
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1720,- zł od osoby,
1600,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na


„Kurs dla kandydatów na księgowych”

(Podstawy rachunkowości z obsługą programu Rewizor)

I stopień certyfikacji w ścieżce edukacyjnej realizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 zajęcia w soboty/niedziele (weekendy)  

100 godzin


Termin rozpoczęcia kursu:   

15.08.2019 r. uruchomiono nabór do kolejnej edycji kursu. Rekrutacja grupy może potrwać 2-3 miesiące.

Orientacyjny termin rozpoczęcia zajęć to: październik/grudzień 2019 roku.

 

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego  mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • prezentujące wysokie wartości etyczne,
 • zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

Organizacja kształcenia:

Kurs trwa około 4-5 miesięcy (100 godzin lekcyjnych) i jest organizowany w czterech trybach, do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 lub 9.00 do godz. 13.00 lub 14.00 - po 6 godz. lekcyjnych (sporadycznie sobota po południu),
 • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa) od godz. 16.15 do godz. 19.30 -  po 4 godz. lekcyjne,
 • zajęcia tylko w piątki po południu od godz. 16.00 do godz. 21.00 - po 6 godz. lekcyjnych,
 • zajęcia tylko w soboty po południu od godz. 13.30 lub 14.00 do godz. 18.30 lub 19.00 - po 6 godz. lekcyjnych (tryb dogodny dla osób pracujących lub studiujących w soboty).

 

Program:

Kurs obejmuje 2 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (90 godz. lekcyjnych)

1) Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne,
2) Pojęcia wstępne z rachunkowości,
3) Charakterystyka aktywów i pasywów,
4) Operacje gospodarcze,
5) Dowody księgowe,
6) Księgi rachunkowe,
7) Ewidencja podstawowych operacji bilansowych,
8) Ewidencja podstawowych operacji wynikowych,
9) Zasady ustalania wyniku finansowego,
10) Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu     ustawy o rachunkowości (załącznik  nr 4 i 5 ustawy),
11) Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków  i strat),
12) Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
13) Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

14) Obsługa programu FK Rewizor (pracownia komputerowa - 18 godzin).

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne (8 godz. lekcyjnych)

1) System podatkowy w Polsce,
2) VAT – ogólne zasady opodatkowania,
3) Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej,
4) Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka,
5) Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.
Egzamin (2 godziny).

 

Proces nauczania objętego programem nauczania realizowany jest poprzez:

 1. Zajęcia wykładowo – seminaryjne.
 2. Zajęcia warsztatowe (ćwiczenia) oraz zajęcia w pracowni komputerowej
 3. Podręczniki wraz z ćwiczeniami oraz materiały ksero.
 4. Naukę własną słuchacza.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części zestawu egzaminacyjnego potwierdzającej nabyte umiejętności - otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 331301) potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Opolu, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

 

Płatność  -  WAŻNE INFORMACJE :

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość dokonania płatności w 2 ratach (1 rata przed rozpoczęciem kursu, 2 w trakcie trwania kursu). 

Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej.  

 

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 


REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl


Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 453 90 10, 77 453 90 11.


Kursy rachunkowości odbywają się cyklicznie, a wszystkie kolejne edycje rozpoczynają się wraz z chwilą utworzenia się następnej grupy.


Zniżka dla członków SKwP Opole oraz zniżka dla Firm zgłaszających na kurs więcej niż jedną osobę.

Zniżki nie sumują się


 

S z k o l i m y  z  p a s j ą......


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: