Miasto:
Opole
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienne
Opłata:
300,- zł od osoby
280,- zł Cena dla członków i firm zgłaszających więcej niż jedną osobę na szkolenie

Termin szkolenia: 19 maja 2022r., godz. 9.00 - 14.00

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe.

PROGRAM: 

1. Przepisy dotyczące fakturowania:

a) przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT,

b) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,

c) przepisy wykonawcze.

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:

a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,

b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,

c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,

d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,

e) poprawna treść faktury VAT,

f) terminy wystawienia faktury VAT,

g) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),

h) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,

i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,

j) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,

k) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,

l) pojęcie pustej faktury,

m) faktury czy dokumenty wewnętrzne?

n) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,

o) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.

3. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,

b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,

c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,

d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,

e) wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),

f) wystawianie faktur w formacie PDF,

g) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,

h) poprawna treść faktury elektronicznej,

i) termin wystawienia e-faktur,

j) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

4. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:

a) anulowanie faktury,

b) tzw. korekta do zera,

c) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,

d) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,

e) termin wystawienia faktur korygujących,

5. Slim VAT

a) korekty in plus i in minus,

b)korekty bieżące i wsteczne,

c)zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

6. Zasady wystawiania not korygujących:

a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,

b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,

c) sposób wystawienia noty korygującej,

d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

7. Zasady przechowywania faktur:

a) okres, w którym należy przechowywać faktury,

b) sposób przechowywania faktur,

c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

8. Refakturowanie:

a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,

b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?

c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,

d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,

e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

9. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r.:

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?

b) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,

c) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

d) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,

e) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,

f) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,

g) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,

h) uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,

i) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,

j) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,

k) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,

l) faktury korygujące w KSeF,

m) nota korygująca a KSeF,

n) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,

o) faktura uproszczona a KSeF,

p) faktury do paragonu a KSeF,

q) faktura zaliczkowa w KSeF,

r) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,

s) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,

t) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

u) dostęp do faktur w KSeF.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Płatność za szkolenie:

Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email  o dokonanie przedpłaty.

§ 5. Rezygnacja z kursu lub szkolenia

1.Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.

3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:

a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,

b) rezygnacja zgłoszona w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001