06.06.2022

Szanowni Państwo

 

Przypominam, że 30 czerwca 2022 r. mija termin na złożenie zeznania CIT-8, dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych i zapłaty należnego podatku oraz złożenia CIT-8E (dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych tzw. Estoński CIT).

Powyższe dotyczy podatników, których rok podatkowych zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Podatnicy rozliczający Estoński CIT, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r., muszą złożyć informacje CIT/KW o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 639).

23.05.2022

Szanowni Państwo

W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sprawozdań finansowych, przypominam, że:

 

 1. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek przesłać swoje sprawozdanie finansowe wyłącznie do KRS, bowiem tak stanowi art. 69 ustawy o rachunkowości. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mogą bezpłatnie przygotować sprawozdanie finansowe w aplikacji e-Sprawozdanie Finansowe, dostępnej pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/, a następnie wysłać je do KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/. Takie sprawozdania finansowe (o ile zostały złożone do KRS) są publicznie dostępne na wskazanej stronie. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie mają obowiązku przesyłania ich do Szefa KAS ani do urzędu skarbowego. Tym niemniej, jak wskazano powyżej, są one dostępne w Przeglądarce sprawozdań finansowych, dostępnej dla wszystkich jednostek KAS.
 2. nie ma już papierowych sprawozdań finansowych – są tylko elektroniczne (co do zasady w formacie XML). Sprawozdanie musi być zgodne z zasadami opisanymi w ustawie o rachunkowości, być sporządzone zgodnie ze strukturą logiczną i podpisane elektronicznie. Nie jest sprawozdaniem finansowym dokument w formie papierowej. Nie jest także prawidłowym sposobem przekazywania sprawozdania do Szefa KAS, za pośrednictwem operatora pocztowego, np. na płycie CD lub pendrive. Aktualnie dopuszczalne są tylko dwa sposoby prawidłowego elektronicznego przekazania do Szefa KAS sprawozdania finansowego: poprzez aplikację e-Sprawozdania Finansowe oraz przez ePUAP do Zachodniopomorskiego US w Szczecinie na adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP (dla podatników CIT od 26.05.2022 r.). UWAGA: Wyjątkiem od tej zasady są sprawozdania jednostek sporządzających sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Format sprawozdania finansowego przygotowanego zgodnie z MSR uzależniony jest od statusu jednostki. Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządzają sprawozdania finansowe zgodne z MSR w formacie ESEF. Natomiast sprawozdania finansowe jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym sporządzane zgodnie z MSR, sporządza się w formacie ESEF, lub innym formacie przeszukiwalnym. Więcej informacji o MSR opisanych jest w sekcji Pytania i odpowiedzi w części Sporządzanie i podpisywanie sprawozdania (w pyt. 5, 6, 48) dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-iodpowiedzi/#skladanie-i-wysylka.
 3. w serwisie podatki.gov.pl, w sekcji dotyczącej sprawozdań finansowych (e-Sprawozdania Finansowe) znajdują się ważne informacje, m.in., kto i jak powinien je złożyć, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, opublikowane struktury sprawozdań finansowych oraz ważne komunikaty i wyjaśnienia. https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/e-sprawozdania-finansowe/
 4. zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561). Komunikat o przedłużeniu niektórych terminów dotyczących sprawozdań finansowych dostępny jest również pod ww. adresem.
 5. utworzenie sprawozdania finansowego i jego wysyłka do Szefa KAS są możliwe przy użyciu:
 1. ewentualne wątpliwości albo problemy dotyczących sporządzania, podpisania i wysyłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS należy zgłaszać pod adresem: sf.helpdesk@mf.gov.pl.
 2. od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono uproszczenia przy podpisywaniu sprawozdań finansowych dla zarządów wieloosobowych. Sprawozdanie może podpisać przynajmniej jedna osoba, a pozostali członkowie tego organu składają stosowne oświadczenia. Ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106) wprowadzono zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące m.in. podpisywania sprawozdań finansowych. Jak stanowi art. 52 ust 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.
 3. złożenie podpisu pod sprawozdaniem finansowym jest możliwe przy użyciu:
 • aplikacji dostarczonej przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub innej zgodnej aplikacji komercyjnej (w przypadku podpisywania podpisem kwalifikowanym),
 • usługi dostępnej na portalu gov.pl (w przypadku podpisywania bezpłatnym podpisem zaufanym). Link: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 1. powstała usługa Tymczasowego Profilu Zaufanego (przewidziana dla tych osób, które z różnych powodów nie posiadają profilu zaufanego) – szczegóły usługi dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest .
 2. ewentualne problemy z wadliwym działaniem podpisu kwalifikowanego Powinni Państwo w pierwszej kolejności wyjaśniać z jego wystawcą. W przypadku problemów z korzystaniem ze składania podpisów zaufanych należy kontaktować się ze wsparciem podpisu zaufanego - https://pz.gov.pl/pz/contact .
 3. wysyłanie sprawozdania (aplikacją e-Sprawozdania Finansowe lub przez ePUAP) do Szefa KAS musi zostać dokonane przed wygaśnięciem certyfikatu podpisów elektronicznych. W sytuacji wygaśnięcia certyfikatu kwalifikowanego po złożeniu podpisu, a przed dokonywaniem weryfikacji nie ma możliwości pozytywnego zweryfikowania złożonego podpisu, nawet jeśli był on ważny w momencie składania. Jest to istota sposobu działania certyfikatów kwalifikowanych, a nie szczególne wymaganie w obszarze e-Sprawozdań Finansowych. Wysyłka z nieważnym certyfikatem przez aplikację e-Sprawozdania Finansowe jest niemożliwa. Kwestia wysyłki sprawozdania finansowego, po wygaśnięciu certyfikatu opisana jest w sekcji Pytania i odpowiedzi w części Składanie i wysyłka (w pyt. 11) dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdaniafinansowe/pytania-i-odpowiedzi/#sporzadzanie-i-podpisywanie-deklaracji .
 4. w razie braku możliwości wysyłki przez aplikację e-Sprawozdania Finansowe (w przypadku awarii aplikacji, problemów technicznych lub trudności uniemożliwiających wczytanie do aplikacji pliku XML) i gdy, np. przypada ostatni dzień na złożenie sprawozdania finansowego - wówczas można wysyłać  sprawozdanie finansowe przez ePUAP do Zachodniopomorskiego US w Szczecinie (podatnicy CIT od 26.05.2022r.). Niemniej taka wysyłka powinna się jednak odbyć wyłącznie, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn tego faktu ze wsparciem technicznym (sf.helpdesk@mf.gov.pl). Przesłanie dokumentu przez ePUAP powoduje brak jakichkolwiek walidacji, ponieważ ePUAP jest uniwersalnym środkiem komunikacji, który umożliwia przesyłanie dowolnych dokumentów, bez weryfikacji ich poprawności.
 5. wnioski o udostępnienie złożonych do Szefa KAS elektronicznych sprawozdań finansowych, można składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania bądź siedziby podmiotu, ponieważ te sprawozdania są dostępne dla organów podatkowych z poziomu Przeglądarki.
 6. czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania bądź siedziby podmiotu. Wyznaczenie Naczelnika Zachodniopomorskiego US w Szczecinie nie ma wpływu na właściwość dotyczącą spraw karnych skarbowych, więc tzw. „czynnych żali” nie należy przesyłać do tego US ani do MF.

 

11.04.2022

Szanowni Państwo

Poniżej link do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 kwietnia 2022 r., Nr DD2.8202.5.2020, dotyczącej kwalifikacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., wydatków poniesionych na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c tej ustawy, jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy PIT.

Link: https://www.gov.pl/attachment/13358066-70cd-4a36-8dab-dd2e28b6805b

18.02.2022

Szanowni Państwo

Informuję, że Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(4).

 • Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.
 • Przygotowano również broszurę informacyjną nt. nowej wersji struktury, która zawiera m.in. podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące wprowadzonych zmian.

Publikacja nowej wersji schematu i broszury dla struktury faktur VAT wynika z konieczności dostosowania jej do aktualnego stanu prawnego. Szczegółowy spis zmian w stosunku do poprzedniej wersji struktury JPK_FA został zamieszczony w punkcie 13 broszury.

W załączeniu przesyłam broszurę informacyjną.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

 

31.01.2022

Szanowni Państwo

 

Przypominam o obowiązku informacyjnym związanym z wprowadzeniem obniżeniem stawek VAT.

Poniżej komunikat MF w tej sprawie:

 

 • Uchwalona przez Sejm Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.
 • To paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna.
 • Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.
 • Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.

Zakres Tarczy 2.0. – dodatkowe wyjaśnienia

Ministerstwo Finansów przypomina, że obniżka stawki VAT dotyczy paliw silnikowych, tj. oleju napędowego, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, benzyny silnikowej, gazu skroplonego LPG, wykorzystywanych do napędu pojazdów silnikowych, które to zostały objęte preferencjami w zakresie podatku akcyzowego w rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Wsparciem Tarczy 2.0. objęta jest także sprzedaż energii elektrycznej, również na stacjach paliw z przeznaczeniem do ładowania pojazdów elektrycznych. Zgodnie z wytycznymi Komitetu VAT UE z 1 grudnia 2021 r. takie transakcje są traktowane jako dostawy towaru, więc jako dostawy energii objęte będą obniżoną stawką VAT.

Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj. m.in.:

 • mięso i ryby oraz przetwory z nich;
 • produkty mleczarskie;
 • warzywa i owoce i przetwory z nich;
 • zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;
 • niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Więcej informacji o Tarczy 2.0.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców – wzór

W związku z wejściem w życie Tarczy 2.0. przedsiębiorcy muszą również umieścić w sklepie lub na stacji paliw (przy kasie rejestrującej) czytelną informację, że dla tych towarów zostały obniżone stawki VAT. W przypadku sprzedawców gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej informacje o tym muszą być każdorazowo dołączane do faktur lub innych dokumentów, z których wynika zapłata należności za te towary.

Ministerstwo Finansów opracowało wzór informacji, którą sprzedawca zamieszcza przy kasie rejestrującej w przypadku sprzedaży towarów, dla których Tarcza 2.0. obniża stawki VAT.

Materiały

Materiały

Wzór informacji żywność i paliwa
Wzór​_żywność​_plus​_paliwa.pdf 0.09MB
Wzór informacji energia cieplna, elektryczna i gaz ziemny
Wzór​_zmiany.pdf 0.05MB
Wzór – nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza, środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw
Wzór​_produkty​_rolnicze.pdf 0.05MB
Wzór informacji produkty spożywcze
Wzór​_żywność.pdf 0.04MB

Link do materiałów źródłowych:

https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji-i-zakres

27.01.2022

Szanowni Państwo

 

Przypominam o konieczności czasowej zmiany stawek VAT na kasach rejestrujących. Dotyczy to dostaw, dla których obowiązek podatkowy powstaje po dniu 31 stycznia 2022 r.

Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach.

Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj.

Przypominam, że wprowadzone rozwiązania spowodują:

 • obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa,
 • przedłużenie 5% stawki VAT na prąd,
 • obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%,
 • wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej,
 • wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny,
 • wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%.

 

Towary spożywcze objęte stawką 0% VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. (sklasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej wg. wskazanych kodów CN):

 

 • CN 02 – Mięso i podroby jadalne
 • CN ex 03 – Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308
 • CN 04 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • CN 0504 00 00 – Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
 • CN 07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
 • CN 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
 • CN 10 – Zboża
 • CN 11 – Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
 • CN ex 12 – Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi
 • CN ex 15 – Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne
 • CN ex 16 – Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

 • CN 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
 • CN ex 20 – Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%
 • CN 2104 – Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
 • CN 2105 00 – Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
 • CN ex 2106 – Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • CN 2202 – Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 -wyłącznie produkty:
 • jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
 • napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
  • napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
  • napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)
 • Bez względu na CN – Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

11.01.2022

Szanowni Państwo

 • Eksperci Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadają na pytania dotyczące zmian w zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Od poniedziałku 10 stycznia do piątku 14 stycznia w godz. 8.00-20.00.

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Ministerstwo Finansów chcąc pomóc w interpretacji i zastosowaniu nowych przepisów, organizuje spotkania dla księgowych dotyczące zmian w rozliczeniu podatkowym wynagrodzeń.

 

03.01.2022

Szanowni Państwo

 • Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie definicji transakcji kontrolowanej1.
 • Interpretacja wyjaśnia pojęcie transakcji kontrolowanej w kontekście zidentyfikowanych trudności interpretacyjnych.
 • W szczególności wskazuje jak rozumieć poszczególne elementy składowe definicji transakcji kontrolowanej, takie jak: występowanie działań o charakterze gospodarczym, identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron, ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Cel wydania interpretacji ogólnej

Interpretacja ogólna wyjaśnia, w jaki sposób należy rozumieć definicję transakcji kontrolowanej w kontekście zidentyfikowanych trudności interpretacyjnych w tym zakresie.

Wyjaśnienie definicji transakcji kontrolowanej, wprowadzonej do regulacji w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r., ma ułatwić podatnikom odpowiednią klasyfikację zdarzeń, wraz z konsekwencjami na gruncie cen transferowych, obejmującymi w szczególności identyfikację obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości.

Zakres interpretacji nie obejmuje zagadnień nieodpłatnego świadczenia oraz przypisania dochodu do zakładu zagranicznego.

Definicja transakcji kontrolowanej

Interpretacja odnosi się do elementów definicji, które należy uwzględnić przy ocenie, czy dane zdarzenie gospodarcze stanowi transakcję kontrolowaną, tj.:

 • występowanie działań o charakterze gospodarczym,
 • identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron,
 • ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że działanie o charakterze gospodarczym wymaga każdorazowo prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady, działanie o charakterze gospodarczym wymaga istnienia tych samych cech konstytuujących, które definiują działalność gospodarczą. Podstawową cechą działania o charakterze gospodarczym jest jego cel zarobkowy, rozumiany jako nastawienie (zamiar) na osiągnięcie zysku. Rezultat działania może, ale nie musi, zmaterializować się dla stron jako zysk. Działaniami gospodarczymi mogą być działania o charakterze jednorazowym.

Link: https://www.gov.pl/web/finanse/interpretacja-ogolna-nr-dct1820342020-ministra-finansow-z-dnia-29-grudnia-2021-r-w-sprawie-definicji-transakcji-kontrolowanej

03.12.2021

 • Na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT).
 • Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury.
 • e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Wzór struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT) jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Opublikowany wzór uwzględnia uwagi wniesione w ramach testów roboczej wersji struktury, rozpoczętych w październiku 2021 roku. Dziękujemy za uwagi zgłoszone w ramach testów.

Główne zmiany to:

 • zmiana opisów kodów krajów członkowskich i kodów walut
 • zmiana definicji elementu TAdres, w tym dodanie nowego typu TGLN
 • dodanie elementu TZnakowy20
 • zmiana definicji elementu TNumerKSeF
 • zmiana definicji wybranych elementów znakowych na typ integer
 • wprowadzenie maksymalnych liczb wystąpień niektórych elementów np. Transport, WysylkaPrzez
 • aktualizacja opisóo niektórych elementów np. P_15, P_18A
 • dodanie nowych elementów grupujących, np. PlatnosciCzesciowe, TerminyPlanosici, Umowy, Zamowienia.

Struktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem środowiska testowego do wysyłki plików według zaktualizowanego wzoru. Planujemy udostępnienie zaktualizowanego środowiska testowego 13 grudnia 2021 roku - poinformujemy o tym w osobnym komunikacie.

Przypominamy, że polscy przedsiębiorcy od stycznia 2022 r. będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. Planujemy, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury.

24.11.2021

 • Wystartował ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowany przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową (KAS).
 • Przedsiębiorcy wybierają najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe w kraju.
 • Przedsięwzięcie promuje wysokie standardy obsługi klienta KAS oraz rozwija współpracę między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami.

Konkurs to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasady konkursu

Przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Ankiety konkursowe są wypełniane wyłącznie w formie elektronicznej, do 21 grudnia br. Ankieta, którą BCC przygotowało we współpracy z MF i KAS, jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://uspp.webankieta.pl/ .

Urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy". Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club.

22.11.2021

MF rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące Estońskiego CIT 2.

 • Projekt objaśnień dotyczy Estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodu spółek, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać od stycznia 2021 r.
 • Estoński CIT to opcjonalny, uproszczony i maksymalnie proinwestycyjny model opodatkowania, który można zastosować zamiast ogólnych reguł rozliczenia CIT.
 • Wybór Estońskiego CIT oznacza dla firm brak podatku do czasu wypłaty zysku wspólnikom oraz niski podatek przy wypłacie dywidendy.
 • Polski Ład wprowadził w Estońskim CIT szereg zmian, które czynią ten system jeszcze bardziej dostępnym i atrakcyjnym.
 • Projekt objaśnień dotyczy interpretacji przepisów, które od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać zarówno tych podatników, którzy już teraz korzystają z Estońskiego CIT jak i tych, którzy dopiero rozważają jego wybór.
 • Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag i opinii do 30 listopada 2021 r.

Polski Ład zawiera atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców – szerzej dostępny i bardziej atrakcyjny Estoński CIT już od 1 stycznia 2022 r. W związku z rozszerzeniem katalogu podmiotów uprawnionych do tej formy opodatkowania, zmienia się również jej nazwa. Od 1 stycznia 2022 r. oficjalną nazwą Estońskiego CIT będzie Ryczałt od dochodów spółek.

Najważniejsze zmiany

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru Estońskiego CIT

Od 1 stycznia 2022 r. z Estońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe

Chcemy, aby Estoński CIT był rozwiązaniem dostępnym dla jeszcze szerszej grupy firm. Dlatego rozszerzamy katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego modelu opodatkowania. Obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w przyszłym roku Estoński CIT dostępny będzie również dla spółek komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych. Z Ryczałtu od dochodów spółek będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, które pojawiły się w polskim systemie prawnym w połowie bieżącego roku

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Likwidacja kryterium przychodowego

Z początkiem nowego roku zniknie kryterium przychodowe w Estońskim CIT, a wraz z nim instytucja domiaru podatkowego w przypadku jego przekroczenia. W 2021 r. z Estońskiego CIT mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln złotych. W przypadku przekroczenia tego progu, przy jednoczesnej chęci kontynuacji rozliczeń w tym modelu opodatkowania – konieczna było poniesienie dodatkowego obciążenia od nadwyżki przychodów ponad 100 mln złotych.

Likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy którzy wybrali Estoński CIT nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania.

Decyzję o przeznaczeniu zaoszczędzonych na podatku środków pozostawimy przedsiębiorcom. To oni najlepiej znają aktualną sytuację finansową swojego biznesu i wiedzą gdzie i na co te dodatkowe środki są im najbardziej potrzebne

– tłumaczy wiceszef MF.

Uproszczenia przy „wejściu” i „wyjściu” z Estońskiego CIT

Zgodnie z postanowieniami Polskiego Ładu, po 1 stycznia 2022 r. podatnicy korzystający z ryczałtu od dochodów spółek nie będę obowiązani do zapłaty podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach estońskich przynajmniej przez okres 4 lat podatkowych.

Zmianie uległ również sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania Estońskim CIT, w przypadku kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach. W takiej sytuacji podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z Estońskiego CIT.

Przedsiębiorca będzie miał również możliwość zapłaty podatku na dotychczasowych zasadach, tzn. jednorazowo przy rezygnacji z ryczałtu lub utarty prawa do opodatkowania Estońskim CIT. Będzie to jednak możliwość, a nie obowiązek. Podatnik samodzielnie podejmie decyzję, jaki model rozliczenia podatku będzie dla niego bardziej atrakcyjny.

Konsultacje do 30 listopada

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 30 listopada 2021 r. na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację ich treści danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/startuja-konsultacje-objasnien-dla-estonskiego-cit-20

 

Link do materiałów: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---estonski-cit-2.0

15.11.2021

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące objaśnień w zakresie funduszu, rezerwy inwestycyjnej dostępnej od 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorców spełniających warunki wejścia w Estoński CIT

 • Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji (tzw. „superamortyzacja”).
 • Regulacja ta umożliwia natychmiastowe rozliczenie planowanej inwestycji w kosztach podatkowych.
 • Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag i opinii do 22 listopada 2021 r.

Rezerwa inwestycyjna to nowoczesny sposób zarzadzania kosztami inwestycji, zapewniający maksymalne wsparcie rozwoju potencjału przedsiębiorczości w Polsce. To szybka ścieżka do wzrostu firm oraz poprawy ich produktywności.

"Na świecie funkcjonują dwa podatkowe narzędzia, które najbardziej efektywnie i elastycznie promują inwestycje. To działająca m.in. w Niemczech rezerwa inwestycyjna i estoński model opodatkowania CIT. Dla polskich firm, od początku tego roku, otwarte zostały oba te warianty" – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne

Przedsiębiorstwa spełniające warunki wejścia w system estoński mogą wybrać taką formę ulgi, która przyniesie im największe korzyści. Pierwszy wariant (ryczałt od dochodów spółek), odchodzi od standardowej formuły rozliczeń podatkowych i zastępuje je rozliczeniem uproszczonym. Drugi wariant jest ściśle zintegrowany z obowiązującym obecnie w Polsce modelem CIT. Zasady opodatkowania pozostają takie jak dotychczas, ale podatnik otrzymuje możliwość utworzenia specjalnego rachunku inwestycyjnego. Odpisy na rachunek powiększają koszty podatkowe, a zatem obniżają dochód do opodatkowania. Tylko jeśli środki z rachunku inwestycyjnego nie zostaną przeznaczane na cele inwestycyjne w określonym terminie lub zostaną przeznaczone na inne cele, wówczas podatnik zobowiązany będzie do ich opodatkowania.

"Wybór zostawiamy przedsiębiorcom. To oni zdecydują, czy chcą skorzystać z pełnego Estońskiego CITu, czyli ryczałtu od dochodów spółek, czy też z funduszu, rezerwy inwestycyjnej i innych preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie CIT" – informuje wiceminister Sarnowski.

Efektem jest szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych w porównaniu do „klasycznych” zasad opodatkowania, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym podatnika fundusz utworzony na cele inwestycyjne.

"Rezerwa inwestycyjna pozwala spółce gromadzić nieopodatkowane środki, które w przyszłości będą przeznaczone na inwestycje. Wiąże się to jednocześnie z pozostaniem przy dotychczasowym sposobie rozliczania CIT. Jest to rozwiązanie wygodne dla firm, których interesy są w toku, również te podatkowe, np. znajdują się w trakcie procesów inwestycyjnych, angażują się w działalność badawczo-rozwojową" – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

Możliwość założenia rezerwy inwestycyjnej ma ponad 40 tys. spółek kapitałowych, które spełniają obowiązujące w tym roku warunki skorzystania z estońskiego CIT.

"Właśnie teraz, w ostatnich miesiącach roku, jest najlepszy moment na zdecydowanie się na ten krok. Wiele firm może już z dużym prawdopodobieństwem oszacować osiągnięty w tym roku dochód i podatek który trzeba będzie od niego zapłacić. Założenie rezerwy inwestycyjnej pozwoli na „wyzerowanie” podatku do zapłaty za rok 2021, a jednocześnie będzie stanowić dla spółki silny impuls rozwojowy" – podkreśla wiceminister Sarnowski.

Od przyszłego roku, dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, rozwiązanie to stanie się jeszcze szerzej dostępne. Zniesiony zostanie obowiązujący w tym roku limit przychodowy (100 mln zł rocznie). Z rozwiązania będą mogły także skorzystać, obok spółek akcyjnych i z spółek ograniczoną odpowiedzialnością, również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie.

Konsultacje do 22 listopada

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 22 listopada 2021 r. na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację ich treści danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Link do informacji o konsultacjach: https://www.gov.pl/web/finanse/startuja-konsultacje-objasnien-w-zakresie-funduszu-rezerwy-inwestycyjnej-dostepnej-od-2021-r-dla-wszystkich-przedsiebiorcow-spelniajacych-warunki-wejscia-w-estonski-cit

 

Link do strony z materiałami źródłowymi: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---fundusz

25.10.2021r.

Dla ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania cen transferowych MF opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych TPR.

Mając na uwadze zgłaszane przez podatników pytania i wątpliwości oraz dążąc do zachowania jednolitości raportowanych danych, w wydaniu drugim informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi” rozszerzono odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej wersji dokumentu (z września 2020 r.) oraz dodano nowe zagadnienia.

Ponadto, analiza informacji o cenach transferowych złożonych za 2019 r. przyczyniła się do rozszerzenia informatora TPR o dodatkowe zagadnienia zidentyfikowane jako wymagające doprecyzowania.

W celu uproszczenia procesu raportowania informacji o cenach transferowych oraz zapewnienia spójności danych, zaktualizowany Informator TPR zawiera praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji TPR m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych lub kontraktów wieloletnich.

Terminy

Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii termin na złożenie Informacji TPR uległ przedłużeniu:

 • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).

Klasyfikacja konkretnych zdarzeń zachodzących między danym podatnikiem i podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia bazującego na konkretnym stanie faktycznym znajdującym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych. Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą wyłącznie sposobu rekomendowanej prezentacji danych w informacji TPR i nie dotyczą sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych przez organy podatkowe w indywidualnych sprawach podatników.

22.10.2021r.

Informuję o uruchomieniu wyszukiwarki EUREKA, która umożliwia znalezienie m.in.:

 • interpretacji indywidualnych i ogólnych, broszur informacyjnych (dotychczas były w wyszukiwarce SIP),
 • wiążących informacji akcyzowych i stawkowych (dotychczas były w wyszukiwarkach WIA i WIS).

System EUREKA będzie sukcesywnie zasilany o dodatkowe kategorie informacji skarbowych, które dotychczas nie były udostępniane w wyszukiwarkach resortu finansów.

Wyszukiwać można na podstawie jednego z kryteriów:

 • typu dokumentu,
 • słowa lub frazy,
 • sygnatury,
 • daty wydania.

Z systemu EUREKA można skorzystać bez logowania się.

Link: https://eureka.mf.gov.pl/

13.08.2021

 

 • Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych.
 • Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza.
 • Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
 • Objaśnienia podatkowe wydano na wniosek przedsiębiorców i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 • Interpretacja przepisów jest wiążąca dla administracji skarbowej.

Czym są kasy wirtualne?

Kasa wirtualna to kasa fiskalna w postaci aplikacji, instalowana na tablecie, smartfonie lub laptopie. Kasą jest zatem oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ona zainstalowana. Kasy wirtualne stosować mogą podatnicy działający przede wszystkim w branżach transportowej, hotelarskiej czy gastronomicznej, tj. wskazanych w rozporządzeniu w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych.

Link do dokumentu: https://www.gov.pl/attachment/ee935bc2-6c81-4ab1-a306-84165b594a0f

09.08.2021

Krajowy System e-Faktur – robocza wersja struktury logicznej e-Faktury

 

 • Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca będzie mieć możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod pozycją UD159.

Jakie przyjęliśmy założenia

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

W początkowym okresie będzie to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu.

Dlaczego udostępniamy strukturę logiczną e-Faktury w wersji roboczej

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, publikujemy roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT). Opracowaliśmy ją z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Roboczą wersję struktury FA_VAT udostępniamy na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl

Dokumentacja w języku angielskim

W związku z przewidywanym zainteresowaniem dostawców oprogramowania spoza Polski, udostępniamy dokumentację struktury logicznej e-Faktury w angielskiej wersji językowej, jako materiał pomocniczy do celów wdrożeniowych.

Przykładowe pliki e-Faktury

Na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur udostępniamy również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które pokazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach.

Pytania dotyczące struktury można już teraz kierować na adres: info.ksef@mf.gov.pl

30.07.2021

 • Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce.
 • Nowy pakiet ma ułatwić handel internetowy między krajami UE, uszczelnić VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorców z UE.
 • Ministerstwo Finansów (MF) zorganizowało webinarium nt. zmian w prawie, podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania na czacie.
 • Zachęcamy do jego obejrzenia i poznania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

28 czerwca 2021 roku Ministerstwo Finansów zorganizowało bezpłatne webinarium pt. „Nowe zasady VAT w handlu elektronicznym od 1 lipca 2021 r., czyli pakiet VAT e-commerce w praktyce polskich firm”.

Najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania to:

 • transakcje wewnątrzunijne (WSTO, procedury One Stop Shop),
 • import małych przesyłek do UE (SOTI, Importowy One Stop Shop, USZ),
 • nowe obowiązki dotyczące platform cyfrowych.

Webinarium poprowadził zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Bartłomiej Kołodziej wraz z ekspertami z Ministerstwa Finansów.

Zachęcamy również do obejrzenia wydarzenia na kanale MF:

https://www.youtube.com/watch?v=CUhLX-dvkTU

19.04.2021

Opublikowana została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694).

Na mocy art. 16 pkt 4 ww. ustawy wprowadzono zmiany do art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), polegające na:

 1. Wydłużeniu terminu na złożenie informacji o cenach transferowych:
  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 2. Wydłużeniu terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:
  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art.  39 pkt 1 ww. zmiany ujęte w art. 16 pkt 4, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.

Informacja ta stanowi rozszerzenie komunikatów opublikowanych na portalu www.podatki.gov.pl:

06.04.2021

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

W zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, opublikowane poniżej objaśnienia obejmują takie kwestie jak:

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

06.04.2021

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT  (art. 23q ustawy o PIT), w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

W zakresie korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) opublikowane poniżej objaśnienia obejmują takie kwestie, jak:

 • korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
 • korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e,
 • warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • zagadnienia intertemporalne.

06.04.2021

Ministerstwo Finansów zaprasza do dyskusji na temat definicji transakcji kontrolowanej jako jednego z  najbardziej kluczowych zagadnień w obszarze cen transferowych.

W celu wyjaśnienia, co należy rozumieć przez pojęcie transakcji kontrolowanej, ze względu na zidentyfikowane trudności interpretacyjne  w odniesieniu do jego poszczególnych elementów, przygotowano projekt dokumentu ,,Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej”.

W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących projektu dokumentu ,,Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej”

Wskazujemy, że konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów. Zapraszamy do przesyłania w terminie do 30 kwietnia 2021 r. propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

 

Link do projektu:  https://www.podatki.gov.pl/media/6897/2021-03-31-projekt-interpretacji-og%C3%B3lnej-dot-transakcji-kontrolowanej-konsultacje-podatkowe.pdf

01.04.2021

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.

W szczególności przedłużono:

 • o 3 miesiące - czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).
 • o 3 miesiące - czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).
 • do dnia 31 lipca 2021 r. termin na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

W ww. rozporządzeniu zmieniono także inne terminy określone w:

 • w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (na zatwierdzenie sprawozdania), w przypadku:
  1. spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy – przedłuża się do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy
  2. niektórych innych jednostek, w przypadku których brak jest możliwości podejmowania uchwał (szczegółowe warunki zawarte są w rozporządzeniu).

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 572 (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).

01.04.2021

W przypadku nieprzekazania w terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do właściwego urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku przesłania JPK_VAT z deklaracją.

Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla rozliczania podatku VAT, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Czynny żal w formie elektronicznej możesz złożyć przez e-Urząd Skarbowy.

30.03.2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

 • Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę na podatki.gov.pl.
 • Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
 • Złóż PIT elektronicznie, dzięki czemu szybko otrzymasz zwrot podatku.
 • Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Najprościej zrobić to przez internet korzystając z usługi Twój e-PIT lub z systemu e-Deklaracje. Jeżeli złożysz swoje zeznanie w formie elektronicznej szybciej otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku – urząd skarbowy zrealizuje zwrot w terminie do 45 dni.

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online i bez wychodzenia z domu, m.in. poprzez serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i musisz udać się do urzędu skarbowego, wcześniej umów się na wizytę. Ze względu na sytuację epidemiczną konieczna jest rezerwacja terminu i godziny wizyty.

Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl.

Podatnicy w urzędach obsługiwani są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Obowiązują maseczki i limity osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach. Dzięki rezerwacji wizyty unikamy kolejek i przyśpieszamy obsługę, tym samym zwiększamy bezpieczeństwo naszych klientów i naszych pracowników. Prosimy o przestrzeganie tych zasad

– mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Bez umawiania wizyty dokumenty możesz złożyć w urnie wystawionej w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru) lub w punkcie podawczym gdzie na swojej kopii otrzymasz potwierdzenie.

Ze względu na sytuację epidemiczną w poszczególnych urzędach skarbowych mogą wystąpić czasowe przerwy w bezpośredniej obsłudze klientów. Informacje na ten temat publikowane są na bieżąco na stronach internetowych urzędów.

e-Urząd Skarbowy

Do uruchomionego 1 lutego br. e-Urzędu Skarbowego logowano się już ponad 21,3 mln razy. Złożono 25,5 tys. różnych pism, ponad 500 tys. razy wyświetlono szczegóły mandatu.

Serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami do września 2022 r. W e-Urzędzie Skarbowym masz dostęp m.in. do usługi Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Możesz zrealizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań czy tzw. czynny żal.

E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Twój e-PIT

W usłudze Twój e-PIT podatnicy złożyli już około 3,6 mln zeznań PIT za 2020 rok. Najwięcej osób rozlicza się na formularzu PIT-37. Mamy 3,3 mln takich zeznań zaakceptowanych w usłudze

- informuje wiceminister Magdalena Rzeczkowska.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2020 r. dla 23 262 396 podatników.

W usłudze Twój e-PIT udostępniono zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Można też złożyć PIT-OP czyli oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Korzystajmy z e-usług i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo!

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/wizyta-w-urzedzie-skarbowym-tylko-po-wczesniejszej-rezerwacji

09.03.2021

interpretacja ogólna MFFiPR z 15 lutego 2021 r. Nr DD5.8201.11.2020 dotyczącą zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu.

Interpretacja dotyczy art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznego art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Dokonuje wykładni przepisów związanych z sytuacją, w której podatnik (faktorant) dokonuje cesji (sprzedaży) na inny podmiot (na faktora) tzw. wierzytelności własnej, to jest wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez podatnika na rzecz podmiotu trzeciego (dłużnika) sprzedaży towarów lub usług, w związku z którą podatnik ten wykazał z tego tytułu przychód należny.

Link do interpretacji: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6915408/Dz.+Urz.+Min.+FFiPR.+z+dnia+5+marca+2021+r.+-+poz.+21+-

 

08.03.2021

Rozpoczęły się  konsultacje podatkowe projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT, regulujących kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zakres konsultacji:

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ,,Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Link do projektu objaśnień:  https://www.podatki.gov.pl/media/6833/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-nr-4-domniemanie-oraz-nale%C5%BCyta-staranno%C5%9B%C4%87.pdf

04.03.2021

31 marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

 • UWAGA: Informację składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Termin 31 marca 2021 r. na złożenie informacji IFT-2R[1] dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat[2], zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy ci składają informacje IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Uwaga: podmioty, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31 grudnia 2020 r., składają IFT-2R do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (wymienionego w § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.). Mają na to czas do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez płatnika.

[1] o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT

[2] wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy CIT

05.02.2021 Przedłużone terminy zaliczek na podatek dochodowy

 • Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej po raz kolejny zdecydował o wydaniu rozporządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego PIT. 
 • Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.
 • Działanie ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia.

Rozporządzenie obejmuje m.in. branże:

 • gastronomiczną,
 • rozrywkową,
 • dbającą o zdrowie fizyczne,
 • sprzedaży detalicznej,
 • turystyczną.

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r.

Czego dotyczy przedłużenie zaliczek

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy
 • od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,
 • od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wcześniejsze przesunięcia terminów

W pierwszej fazie pandemii przedłużyliśmy termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 r. odpowiednio do:

 • 20 sierpnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za marzec,
 • 20 października 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za kwiecień, oraz
 • 20 grudnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za maj.

Po raz drugi terminy zostały przedłużone do:

 • 20 maja 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,
 • 20 czerwca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,
 • 20 lipca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

 

27.01.2021

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, niektóre spółki jawne mogą uzyskać status podatnika podatku  CIT.

Dotyczy to spółek, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółki te nie złożą informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

Informacje należy składać na formularzu CIT-15J oraz załączniku do tego formularza CIT/JW, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Wzory informacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (Dz.U.  poz. 87).

Co do zasady, informacje powinny być składane przed rozpoczęciem roku obrotowego spółki oraz w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana w składzie podatników, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.

W związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących stawę CIT w omawianym zakresie pierwsze informacje powinny być składane do końca stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

 • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
 • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Należy podkreślić, że w przypadku spółki zaczynającej działalność, tylko w styczniu 2021 r. obowiązuje jeden termin – 31 stycznia 2021 r. Spółki jawne zaczynające działalność po tej dacie, chcąc zachować status podmiotu transparentnego podatkowo muszą złożyć ww. informację przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.

Sam akt wpisania spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego nie rozpoczyna jej roku obrotowego. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), nowopowstała jednostka księgi rachunkowe obowiązana jest otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Jeżeli zatem nowoutworzona spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, już po swoim zarejestrowaniu w KRS-ie, a przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej złoży informację, o której mowa w wyżej przywołanym art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.), to zachowa ona status podmiotu podatkowo transparentnego.

W przypadku niezłożenia ww. informacji w wymaganym terminie spółka jawna uzyskuje status podatnika CIT odpowiednio:

 • z dniem 1 stycznia 2021 r.,
 • z dniem rozpoczęcia działalności albo
 • z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

 

25.01.2021 Zmiany dotyczące spółek komandytowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT w terminie - 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r.

W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej spółka komandytowa, której rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej - 31 grudnia 2020 r. Ten dzień poprzedza dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.).

Jednocześnie, art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej zawiera odniesienie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Odniesienie to ma na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej, natomiast nie nakłada samoistnie obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021r.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy, oraz na inny dzień bilansowy. W art. 12 ust. 2 wskazuje się, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy (pkt 1) oraz  odpowiednio na dzień albo na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzeń skutkujących zamknięciem ksiąg rachunkowych takich, jak np. zakończenie działalności, jej likwidacja, zmiana formy prawnej, podział, połączenie jednostki (pkt 2-6), oraz na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami (pkt 7). Dniem bilansowym, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości, jest dzień , na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, spółka komandytowa, która zostanie podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 r., nie będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego (wymienione dni w ww. punktach  1- 7 ust. 2 art. 12 ustawy o rachunkowości nie obejmują zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej).

Rok obrotowy takiej spółki komandytowej, który zaczął się 1 stycznia  2021 r., będzie trwał do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.

Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na ww. dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.

Z kolei, z brzmienia art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej wynika  możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest przyjęcie, iż ww. przepis art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej stanowi lex specialis do powyższego przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości. W praktyce oznaczać to będzie, że jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

19.01.2021 SLIM VAT

MF rozpoczęło konsultacje objaśnień podatkowych (projekt w załączeniu) dotyczących tzw. pakietu Slim VAT, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Objaśnienia do SLIM VAT zawierają wiele praktycznych przykładów, które w prosty sposób wyjaśnią, jak stosować nowe przepisy. Dotyczą one takich zagadnień jak:

 • Faktury korygujące i sposób ich ujmowania.
 • Zmiany w zakresie podatku naliczonego.
 • Spójne kursy walut i zakres ich zastosowania.
 • Zmiany w WIS i MPP.

Przebieg i warunki uczestnictwa w konsultacjach podatkowych

Konsultacje są otwarte dla wszystkich.

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: konsultacje.objasnieniaslimvat@mf.gov.pl do 1 lutego 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem danych osobowych.
 • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Link do strony MF: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-objasnien-podatkowych-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat

pakiet slim vat  PDF

 

13.01.2021 Zmiana właściwości US

Od dnia 1.01.2021 r. nastąpiła zmiana właściwości dla rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowy od osób prawnych pobranego od nierezydentów przez płatników tego podatku (podatek u źródła). Od tego dnia właściwym organem podatkowym, dla płatników z całego Kraju, stał się Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Z dniem 01.01.2021 r. nastąpiła zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS).

Najważniejsze z nich to:

 • Dla spółek o przychodach powyżej 50 mln euro z terenu całego Kraju właściwym stał się I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
 • Dla spółek o przychodach od 3 do 50 mln euro właściwym jest WUS,
 • Dla spółek o przychodach poniżej 3 mln euro właściwymi stały się pozostałe urzędy skarbowe.

Przy określaniu właściwości urzędu nie bierze się pod uwagę kryterium posiadania bądź nie, udziału kapitału zagranicznego, pozostało jedynie kryterium przychodowe. Istotnym jest również objęcie, przez WUS, swoją właściwością również wszystkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za wyjątkiem spółek cywilnych.

Są to ogólne założenia, dla części instytucji (m.in. finansowych) przewidziano rozwiązania odrębne.

PREZENTACJA 

Najczęściej zadawane pytania 

12.01.2021 Estoński CIT

 • W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. nowych wzorów dot. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).
 • Nowe przepisy weszły w życie 8 stycznia 2021 r.
 • Wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego, rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie z 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zostało opublikowane w Dz. U. z 7 stycznia 2021 r. pod poz. 29.

 

07.12.2020 

Informujemy, że Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapraszają na webinarium „BREXIT – PROCEDURY CELNE, AKCYZA, VAT”. Poniżej komunikat w tej sprawie:

 • Dołącz do spotkania i dowiedz się jakie zmiany nastąpią w obrocie towarowym z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii przestanie obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe. Pojawią się kontrole towarów na granicy Unii Europejskiej z tym krajem, zostaną wprowadzone wymogi administracyjne w czasie odpraw celno-granicznych.

Zapraszam przedsiębiorców na webinarium z ekspertami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przekażą istotne dla biznesu informacje o procedurach celnych i podatkowych w obrocie towarowym, jakie będą obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego. Nasi pracownicy odpowiedzą też na pytania

– mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Dowiedz się o zmianach w procedurze eksportu i importu. Webinarium z udziałem wiceminister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej odbędzie się 10 grudnia 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

W celu połączenia z webinarium prosimy o skorzystanie z linku: www.transmisjeonline.pl/brexit

Plan spotkania 10 grudnia 2020 r.

10:00-10:15 Wprowadzenie – Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska

10:15-10:30 Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI)

10:30-11:00 Zgłoszenia celne: tranzyt, wywóz, przywóz. Status celny towarów.

11:00-11:15 Procedury specjalne i pozwolenia

11:15-11:30 Handel niepreferencyjny i preferencyjny. Dowody pochodzenia.

11:30-11:45 Podatek akcyzowy

11:45-12:00 VAT

24.11.2020

Informujemy, że rozporządzeniem z dnia 19 listopada 2020 r. płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wykonaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

 • październiku – do 20 maja 2021 r.
 • listopadzie – do 20 czerwca 2021 r.
 • grudniu – do 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów dotyczy płatników:

 • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • prowadzących na dzień 30 września 2020 r., jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zostało opublikowane 19 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2054 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji, czyli 19 listopada 2020 r.

09.10.2020

MF rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie projektu objaśnień dotyczących korekty cen transferowych

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., regulują kwestie związane z dokonywaniem korekty cen transferowych między podmiotami powiązanymi:

 • przepisy art. 11e ustawy o CIT w powiązaniu z art. 12 ust. 3aa i art. 15 ust. 1ab ustawy o CIT oraz przepisy art. 23q ustawy o PIT w powiązaniu z art. 14 ust. 1ca i art. 22 ust. 1ab ustawy o PIT – regulują warunki dokonywania korekty cen transferowych,
 • przepisy art. 12 ust. 3l pkt 2 i art. 15 ust. 4k pkt 2 ustawy o CIT oraz przepisy art. 14 ust. 1o i art. 22 ust. 7e ustawy o PIT – regulują moment ujęcia korekty cen transferowych w księgach podatkowych.

W celu wyjaśnienia wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów przygotowano projekt dokumentu ”OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH Nr 2 – KOREKTA CEN TRANSFEROWYCH”.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Zachęcamy do przesyłania w terminie do 6 listopada 2020 r. propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Linki do materiałów:

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - projekt objaśnień korekt cen transferowych
Zawiadomienie​_o​_rozpoczęciu​_konsultacji​_podatkowych​_-​_projekt​_objasnień​_korekty​_cen​_transferowych.pdf 0.19MB
Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych
OBJAŚNIENIA​_PODATKOWE​_W​_ZAKRESIE​_CEN​_TRANSFEROWYCH​_-​_konsultacje​_podatkowe-do​_publikacji.pdf 0.86MB
Klauzula informacyjna projekt objaśnień dot. korekt cen transferowych
Klauzula​_informacyjna​_projekt​_objaśnień​_dot​_korekt​_cen​_transferowych.pdf 0.20MB

 

07.10.2020

Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB do złożenia JPK_VAT z deklaracją.

Formularz interaktywny do składania plików JPK_VAT z deklaracją umożliwia przygotowanie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M i kwartalnie – JPK_V7K. Formularz jest prostym w obsłudze narzędziem webowym, wymagającym połączenia z Internetem. Zastąpił on dotychczasowy plik w formacie CSV. Nowa wersja formularza została udostępniona na portalu podatki.gov.pl pod adresem: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/form-selection . Z narzędzia mogą korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku JPK_VAT z deklaracją odbywa się poprzez narzędzie Klient JPK_WEB, które umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie obsługuje również pozostałe pliki JPK na żądanie. Pod adresem https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania-jpk-vat-z-deklaracja/ został opublikowany podręcznik użytkownika nowej aplikacji.

Ważne: pierwsze pliki według nowej struktury, dotyczące okresu rozliczeniowego za październik 2020 r., składa się do 25 listopada 2020 r.

 

07.10.2020

MF opublikowało zestawienie odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR)

Zmiany w sprawozdawczości cen transferowych:

W odniesieniu do  transakcji realizowanych w latach 2017-2018 podatnicy zobowiązani byli do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP.
W odniesieniu do transakcji realizowanych od 2019 r. ww. sprawozdanie zostało zastąpione informacją o cenach transferowych (TPR).

Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br.

W związku z pandemią COVID-19 ww. termin został przedłużony o 3 miesiące / do 31 grudnia 2020 r.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników

Dla ułatwienia podatnikom wywiązywania się z nowego obowiązku raportowania, MF przedstawiło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania TPR.

Uwaga

Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).

Ważne    

Klasyfikacja konkretnych zdarzeń zachodzących między danym podatnikiem i podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia bazującego na konkretnym stanie faktycznym znajdującym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych podczas postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych przez organy podatkowe. Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą wyłącznie sposobu prezentacji danych w informacji TPR i nie dotyczą sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania w indywidualnej sprawie, gdyż określone postępowanie pozwala na pełne uwzględnienie specyfiki danego stanu faktycznego.

Link do broszury:  https://www.podatki.gov.pl/media/6331/tpr_2020.pdf

07.10.2020

Ministerstwo Finansów publikuje zaktualizowaną informację w formie odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników, dotyczącą oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Link do komunikatu: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lokalnej-dokumentacji-cen-transferowych/

07.10.2020

Od dnia 1.01.2021 r. będzie obowiązywać nowy JPK dla ksiąg rachunkowych.

Ministerstwo Finansów opracowało w związku z tym broszurę informacyjną.

 • W nowej broszurze JPK_KR(1) znajdują się zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych.
 • Broszura będzie obowiązywać od 1.01.2021 r.
 • Wprowadzenie zmian, które wynikają z nowych opisów, nie będzie wymagać aktualizacji oprogramowania.

Nowa broszura nt. struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, dot. jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ksiąg rachunkowych, jest dostępna na pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/d98092ba-8db9-411c-92d1-849fe2737b06

Publikacja nowej broszury to wynik oceny funkcjonowania dotychczasowych opisów poszczególnych elementów, które zdaniem resortu finansów wymagały doprecyzowania. Spis zmian do poprzedniej broszury został zamieszczony w pkt 14 nowej broszury.

Ważne: wprowadzenie zmian, które wynikają z nowych opisów elementów struktury, nie będzie wymagać aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez podatników.

23.09.2020

Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną Nr DD3.8201.1.2018

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Celem wydanej interpretacji jest wskazanie warunków, których spełnienie umożliwia zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 18 września 2020 r. poz. 107.

Link:

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+18+wrze%C5%9Bnia+2020+r.+-+poz.+107+-

 

22.09.2020

Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną Nr DD3.8201.1.2020

Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 21 września 2020 r. poz. 108.

Link: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+21+wrze%C5%9Bnia+2020+r.+-+poz.+108+-

17.09.2020 NOWY JPK 

 • 1 października 2020 r. wejdą w życie nowe zasady składania plików JPK.
 • Pliki JPK, w tym nowe JPK_VAT z deklaracją, będzie można przesyłać wyłącznie przez nową bramkę REST API lub korzystając z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

30 września 2020 r. zostanie wyłączona dotychczasowa bramka REST API, służąca do przesyłania plików JPK autoryzowanych podpisem kwalifikowanym i zaufanym, udostępniona pod adresem e-dokumenty.mf.gov.pl.

Tego dnia wyłączona zostanie również dotychczasowa bramka REST API, służąca do przesyłania plików JPK autoryzowanych danymi autoryzacyjnymi z kwotą przychodu, udostępniona w środowisku produkcyjnym pod adresem: esb2.mf.gov.pl i środowisku testowym: esb-te.mf.gov.pl.

W wyniku zmian zostanie wyłączony interfejs e-bramka JPK_VAT (mikro JPK), udostępniony pod adresem mikro-jpk.mf.gov.plw celu wysyłki JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorstwa. Dostępna pozostanie natomiast usługa pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) za pośrednictwem metody „Status” w API: esb2.mf.gov.pl oraz poprzez stronę internetową: mikro-jpk.mf.gov.pl.

Co się zmieni

Od 1 października 2020 r. pliki JPK, w tym również nowe JPK_VAT z deklaracją, podpisane profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym bądź danymi autoryzującymi, będzie można składać wyłącznie przez nową bramkę REST API, udostępnioną pod adresem: e-dokumenty.mf.gov.pl.

Zasady składania plików przez nową bramkę zostały opisane w zmodyfikowanej specyfikacji interfejsów „Specyfikacja Interfejsów usług JPK wersja 3.1 (PDF, 1193 kB)”, która jest dostępna pod adresem: www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania-jpk-vat-z-deklaracja/,

W środowisku testowym dostępnym pod adresem test-e-dokumenty.mf.gov.pl, podatnicy będą mogli sprawdzić poprawność przesyłania JPK przez nową bramkę REST API.

Pliki JPK będzie można również składać korzystając z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów - Formularza interaktywnego oraz aplikacji e-mikrofirma lub Klient WEB.

 

21.08.2020

Na stronach MF ukazał się komunikat w sprawie konsultacji dotyczących zmian w ustawie o VAT. Uwagi i opinie do całego projektu można składać na adres: Sekretariat.PT@mf.gov.pl. do 7 września 2020 r. Link: https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat-oraz-rozwiazania-doprecyzowujace-niektore-konstrukcje-vat-w-konsultacjach-publicznych

Najważniejsze zmiany dotyczą:

Wprowadzenia tzw. SLIM VAT tj. zmian w VAT w czterech obszarach:

 • Proste fakturowanie
 • Ułatwienia dla eksporterów
 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
 • Korzyści finansowe

Rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT:

 • Zmiany w Tax Free czyli wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów (przez wprowadzenie kas online), przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym.
 • Zmiany w WIS to korzystne dla podatników rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU. Wprowadzamy ograniczenie ochrony WIS, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa. Wyłączamy wydanie WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Podatnik będzie oczywiście informowany o tym w trybie decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądowej.
 • Zmiany w nowym JPK_VAT pozwolą na stosowanie przepisów Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT. Za wprowadzeniem w zakresie kar za błędy w ewidencji odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przemawia celowość zapewnienia jednolitości procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT. Rozwiązanie zapewni tym samym większą przejrzystość i pewność prawa dla przedsiębiorców.
 • Zaproponowano wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.
 • Zmiany redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dotyczą zdarzających się przypadków dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT. Taka sytuacja występuje przykładowo przy realizacji zajęcia wierzytelności. Proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe. Zaproponowana zmiana objęłaby również podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nie są podatnikami VAT.
 • Zmiany redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT, w tym m.in. z uwagi na pojawiąjące sią wątpliwości pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, proponuje się rezygnację z zamieszczania numerów PESEL w wykazie.
 • Wprowadzenie zmian doprecyzowujących i redakcyjnych w zakresie przepisów dotyczących stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, definicji czasopism regionalnych lub lokalnych, czy w zapisach załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT) istotnie ułatwi podatnikom praktyczne stosowanie prawa przez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

Wprowadzane zmiany mają głównie charakter techniczny. Zmiany do Tax Free, matrycy stawek VAT oraz do WIS mają pozytywne znaczenie dla przedsiębiorców oraz dla Budżetu Państwa.

25.05.2020

Informujemy, że Ministerstwo Finansów rozpoczyna cykl bezpłatnych edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców, które mają Państwu pomóc w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami COVID-19.

 • 26 maja 2020 r. startuje cykl bezpłatnych edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców, które mają im pomóc w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami COVID-19.
 • Webinaria będą dotyczyć wybranych narzędzi z rządowej tarczy antykryzysowej, finansowej i samorządowej.
 • 27 maja i 7 lipca w wideokonferencjach wezmą udział eksperci MF i KAS, którzy będą mówić m.in. o wydłużeniu terminu złożenia deklaracji PIT i CIT, zwrotach podatków czy wzmocnieniu płynności finansowej firm.

„Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wspierają przedsiębiorców w trudnym okresie walki ze skutkami gospodarczymi epidemii COVID-19. Tarcza Antykryzysowa zawiera wiele rozwiązań podatkowych, które pomagają firmom zmagającym się z kryzysem. Przesunięcie terminów obowiązków podatkowych, przyznanie ulg w zapłacie podatków to tylko niektóre przykłady” – mówi minister finansów Tadeusz Kościński. „Dlatego zapraszam na cykl edukacyjnych wideokonferencji „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, których partnerami są MF i KAS. Nasi eksperci wyjaśnią na jaką pomoc fiskusa mogą liczyć przedsiębiorcy i odpowiedzą na ich pytania” – dodaje szef MF.

Eksperci MF i KAS wezmą udział w dwóch wideokonferencjach, które odbędą się 27 maja i 7 lipca.

Webinarium 27 maja będzie dotyczyć:

 • wydłużenia terminu złożenia deklaracji PIT i CIT przez przedsiębiorców,
 • wydłużenia terminu na zapłatę podatku i braku odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu PIT za 2019 r.,
 • uzyskania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – o co i w jaki sposób można wnioskować do urzędu skarbowego,
 • możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT,
 • zwrotów podatków,
 • kontaktu z KAS – jak załatwić sprawę, gdzie znaleźć informacje.

Webinarium 7 lipca będzie dotyczyć ułatwień podatkowych w Tarczy Antykryzysowej, takich jak:

 • działań wzmacniających płynność finansową firm,
 • odsunięcia w czasie szeregu obowiązków,
 • ułatwień w zakresie VAT,
 • „dobroczynnej strony” Tarczy.

Nasi eksperci odpowiedzą na pytania przedsiębiorców, które można przesyłać za pośrednictwem strony PARP.

Tarcza antykryzysowa dla biznesu

To tytuł tegorocznego, kolejnego cyklu wspólnych konferencji dla przedsiębiorców, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym roku ze względu na epidemię COVID-19, konferencje odbędą się online. Pierwsza już 26 maja 2020 r. Partnerami cyklu jest dziesięć instytucji, odpowiedzialnych za wybrane obszary tarczy, w tym Ministerstwo Finansów.

Eksperci z zakresu m.in. prawa pracy, finansów, ekonomii i zamówień publicznych będą rozmawiać o przygotowanych przez rząd rozwiązaniach osłonowych dla przedsiębiorców poszczególnych branż i podmiotów, które wprowadziła Tarcza antykryzysowa. Mowa będzie też o instrumentach, które mają być impulsem dla rozwoju gospodarki osłabionej epidemią.

Więcej informacji o wideokonferencjach dla przedsiębiorców na stronie PARP.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61219:tarcza-antykryzysowa-dla-biznesu-startuje-cykl-edukacyjnych-wideokonferencji-dla-przedsiebiorcow

Link do komunikatu MF:

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/tarcza-antykryzysowa-dla-biznesu-cykl-wideokonferencji-z-udzialem-mf/

 

11.05.2020 Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie informacji o cenach transferowych. Propozycje opinii, wniosków i uwag można przesyłać do dnia 22.05.2020 r. na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Link do materiałów źródłowych:

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---wyjasnienia-w-sprawie-dotyczace-informacji-tpr-c-i-tpr-p-za-2019-r-formularzy-inte

27.03.2020  Poniżej fragment komunikatu dotyczący planowanych zmian wprowadzanych tzw. specustawą:

Rozwiązania podatkowe w specustawie

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.

 • Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Rozwiązania dla „małych podatników”. Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Taka opłata wynosi teraz 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu. W zakresie podatków lokalnych decyzję może podejmować rada gminy, bo jest ona uprawniona do wprowadzania opłaty prolongacyjnej.

 • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów

Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.

 • Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 • Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30 września br. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września br. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.

 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r. będą mogli skorzystać podatnicy, którzy spełnią określone warunki.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości

Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Rada gminy, w drodze uchwały, może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.

 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020.

Rozwiązania systemowe w specustawie

 • Możliwość wydłużenia terminów dotyczących sprawozdawczości budżetowej miesięcznej i kwartalnej oraz informacji sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy

Minister finansów będzie na bieżąco monitorować możliwość przekazywania przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, sprawozdań budżetowych miesięcznych i kwartalnych oraz informacji przez nie przygotowywanych. W razie konieczności dokona odpowiedniej zmiany terminów ich przekazywania.

 • Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej

Planowane jest również odroczenie, w drodze rozporządzenia, obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

 • Dłuższy termin za złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT

Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni.

 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych

W okresie stanu epidemii Rada Ministrów będzie uprawniona do wydania rozporządzenia, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Duzi przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania. Mają więcej czasu na przeszkolenie swoich pracowników. Pracownicy mają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych. Eksperci IT mają więcej czasu na wykonie u swoich klientów prac związanych z wdrożeniem nowego JPK.

 • Możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP VAT

Zmiana ta pozwoli wprowadzić uznaniowość w nakładaniu sankcji i stosować je w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z tym, że sankcje powinny być środkiem ostatecznego oddziaływania, zmiana ta pozwoli na ich ukierunkowanie na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji.

 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego

Przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na dostosowanie się do nowego obowiązku sprawozdawczego. To zmniejszenie bieżących obciążeń logistycznych i finansowych.

 • E-paragon

Możliwość przekazania klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej.

 • Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa polegające m.in. na:

 • zniesieniu ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych;
 • wprowadzeniu możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań;
 • wydłużeniu terminów rozliczania dotacji;
 • uproszczeniu procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

Link do całego komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/wiele-rozwiazan-mf-w-ustawach-tarczy-antykryzysowej

24.03.2020 Komunikat MF

 • Wychodząc naprzeciw postulatom podatników, Ministerstwo Finansów przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT.
 • Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

„Chcemy, by firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami w tym trudnym dla nich czasie. Dlatego po decyzji o przesunięciu terminów związanych z nowym JKP VAT i Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, zdecydowaliśmy się też przełożyć w czasie stosowanie nowej matrycy VAT” – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

„Zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących, mogą powodować dodatkowe trudności dla dużej liczby podatników” – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Co oznacza przesunięcie terminu?

Do 30 czerwca 2020 r.:

 • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
 • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),
 • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

17.03.2020

Komunikat  Opolskiego Urzędu Skarbowego: Szanowni Państwo  Informujemy, że w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o dokonanie odroczenia terminu przeprowadzenia przeglądu technicznego z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz.374).

 

14.03.2020 Ograniczenie dostępu do Opolskiego Urzędu Skarbowego od 13 do 27 marca 2020 r.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY

 • On-line poprzez Twój e-PIT,
  e-Deklaracje, e-PUAP
 • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT – nr telefonu  77 4489737, 77 4489735, 77 4489726

VAT – nr telefonu 77 4489737, 77 4489735, 77 4489726

CIT – nr telefonu  77 4489737, 77 4489735, 77 4489726

rejestracja podatników – nr telefonu  77 4489712

egzekucja administracyjna – nr telefonu  77 4489739

rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska – nr telefonu 77 4489715, 77 4489727, 774489725

Adres e-mail urzędu skarbowego: opolski.us@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

 

25.02.2020 Krajowa Informacja Skarbowa udostępniła wyszukiwarkę Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). Powyższe narzędzie może być przydatne w celu ustalenia właściwych stawek VAT dla dostaw towarów w związku z wprowadzeniem tzw. nowej matrycy stawek.Wyszukiwarkę WIS możecie Państwo znaleźć pod na stronie: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka

25.02.2020 Dodatkowe infolinie dla podatników. Opole: +48 (77) 42 50 630

KAS uruchomiła dodatkowe wojewódzkie numery telefonów, pod którymi możesz zadawać pytania, które dotyczą rozliczenia PIT za 2019 r.

Informacji udzielają specjaliści w każdej z 16 izb administracji skarbowej, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Wojewódzkie infolinie PIT działają od dziś do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 30 kwietnia 2020 r.

Informacje i pomoc w zakresie składania zeznań rocznych

Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

E-mail

Strona podatki.gov.pl

Na stronie podatki.gov.pl znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do rozliczenia PIT w usłudze Twój e-PIT, m.in. infografiki „Krok po kroku” i broszury informacyjne.

Urzędy skarbowe

 • w każdym US dostępne są ulotki informacyjne o usłudze Twój e-PIT
 • przygotowano prawie 600 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu we wszystkich US, przy których podatnicy otrzymają pomoc w rozliczeniu

Media społecznościowe

Informacje o wszystkich działaniach związanych z akcją PIT 2020 na profilu FB akcji, a także na profilach MF i KAS na Twitterze.

21.02.2020 Zmiany w obrocie paliwami opalowymi

Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach w obrocie paliwami opałowymi

 • Przypominamy, że kończy się okres przejściowy dot. obowiązku rejestracji podmiotów pośredniczących (sprzedawcy) i podmiotów zużywających (nabywcy) paliwa opałowe.
 • Od 1 kwietnia 2020 r., aby sprzedać lub kupić paliwa do celów grzewczych, konieczne będzie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na formularzu AKC-RU.

Od 1 września 2019 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych muszą być rejestrowane w systemie SENT. Do końca marca 2020 r. trwa jednak okres przejściowy i można stosować dotychczasowe regulacje, tzn. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Można również pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej. Po okresie przejściowym, tj. od 1 kwietnia br., możliwe będzie już tylko zgłoszenie elektroniczne na formularzu AKC-RU.

Formularz AKC-RU

Formularz ten umożliwia rejestrację zgłoszenia uproszczonego i jest dostępny w zakładce AKC-RU/AKC-ZU albo na stronie puesc.gov.pl. Służy on do informowania m.in. o posiadanych urządzeniach grzewczych, miejscu ich zainstalowania oraz planowanej ilości zużycia oleju opałowego.

Dodatkowo, dla osób fizycznych już zarejestrowanych poprzez stronę podatki.gov.pl, udostępniliśmy usługę samodzielnego pobierania kodów transakcyjnych. Służą one potwierdzaniu odbioru dostawy paliw opałowych.

17.02.2020 Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT .

Resort finansów pracuje nad rozwojem usługi Twój e-PIT. Zgodnie z zasadą upraszczania systemu podatkowego i samych rozliczeń podatkowych, w 2020 r., przy rozliczeniu rocznego podatku za 2019 r., na podatników czeka wiele pozytywnych zmian w usłudze. Akcja składania PIT za 2019 r. rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2020 r. Ponadto:

 • Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku.
 • Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36.
 • Dodatkowo usługa będzie m.in. uwzględniać ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia i podawać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.

Informacje w powyższym zakresie są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-mozliwosci-w-usludze-twoj-e-pit-od-tego-roku

03.02.2020 Krótkie terminy zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, jako koordynator działań związanych z prowadzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), przypomina o obowiązku zgłaszania przez spółki danych beneficjenta rzeczywistego do CRBR. Właściciele spółek nie powinni czekać na ostatnią chwilę, ale jak najszybciej ustalić beneficjenta rzeczywistego, co w niektórych przypadkach może okazać się dość skomplikowane. Niedopełnienie terminowego zgłoszenia danych jest zagrożone wysoką karą pieniężną.
Więcej  w artykule "CRBR - nowe wyzwania dla spółek" PDF 

 

16.01.2020 Materiał informacyjny opracowany przez Ministerstwo Finansów dotyczący opodatkowania akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich PDF

 

07.01.2020 Jeśli zapłaciłeś przelewem należność za fakturę na rachunek bankowy inny niż zawarty w Wykazie podatników VAT., złóż ZAW-NR w ciągu 3. dni do urzędu skarbowego i uniknij konsekwencji w PIT, CIT i VAT. LINK 

07.01.2020 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT6.8101.5.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cashprocessing lub cashhandling LINK

02.01.2020 Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów .

 • Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.
 • Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. LINK

02.01.2020 Zmiany terminów zeznań podatkowych!

 • Zmienia się termin złożenia zeznań podatkowych PIT-36, PIT-37 i PIT-38 za rok 2019 - można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
 • Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok – można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składa się od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego 2020 r. Oznacza to, że nawet jeśli zeznanie zostanie złożone wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego 2020 r. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostaną zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Przy czym, w zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

18.12.2019 - Planowane zmiany dotyczące cen transferowych LINK

18.12.2019 - Terminy i sposoby przesyłania rozliczeń za pracowników LINK

10.12.2019  Wygeneruj swój nowy mikrorachunek podatkowy! Od 01.01.2020 nowe zasady opłacania podatków Komunikat_mikrorachunek

05.12.2019 - Od 13.10.2019 funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (link)  Do zgłaszania informacji do CRBR i ich aktualizacji są obowiązane:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne (od 2020-03-01);
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Na podstawie art. 59 ww. ustawy informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

 • dane identyfikacyjne spółki;
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, a w przypadku więcej niż jednego beneficjenta rzeczywistego – dane każdego z beneficjentów rzeczywistych;
 • dane członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, a w przypadku więcej niż jednego członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki – dane każdego z członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki.

W przypadku spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym od 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany.

W przypadku spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. - obowiązek zgłaszania informacji do CRBR zgodnie z art. 195 ww. ustawy upływa w dniu 13 kwietnia 2020 roku.

04.12.2019 - Od listopada obowiązują  nowe deklaracje VAT:  VAT-7 w wariancie 20, VAT-7K w wariancie 14.

04.12.2019  Nowe wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - od 01.12.2019 (link)

04.12.2019 W Monitorze Polskim z dnia 27 listopada 2019 r. pod poz. 1141 (link)opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001