Strona główna Aktualności CIT 2015 - nowelizacja i aktualne problemy praktyczne.

CIT 2015 - nowelizacja i aktualne problemy praktyczne.

CIT 2014 – aktualne problemy praktyczne, CIT 2015 - nowelizacja

08.10.2014 godzina 09.00

Wykładowca:

Zajęcia poprowadzi, Pani Sabina Moczko- Wdowczyk (doradca podatkowy).

Program szkolenia:
 

1.    Zasady ustalania przychodów w podatku dochodowym na wybranych przykładach praktycznych, w tym m.in.:

 • definicja przychodu należnego na gruncie ustawy o CIT,
 • szczególne momenty powstania przychodu należnego;
 • powstanie przychodu w ramach usług rozliczanych cyklicznie;
 • moment powstania przychodu przy refakturowaniu;
 • pojęcie nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń (zatrzymanie lub przesunięcie w czasie wypłaty dywidendy, problem wpłat otrzymywanych z tytułu dopłat, podwyższenia kapitału zakładowego, sprzedaż promocyjna, nieoprocentowana pożyczka, tooling)
 • korekta przychodu po zakończeniu okresu rozliczeniowego – ujęcie w przychodach właściwego roku
 • rabaty, zwroty itd. a ujęcie w przychodach danego roku podatkowego

 2.    Zasada potrącalności kosztów w czasie

 • koszty pośrednie i bezpośrednie

 3.    Problematyka prawidłowego ustalania kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

 • zasady dokumentowania kosztów;
 • koszty bezpośrednie i pośrednie – rozróżnienie, sposób ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
 • różnice kursowe
 • korekta kosztów po zakończeniu okresu rozliczeniowego
 • remont a modernizacja
 • odsetki i niedostateczna kapitalizacja;
 • wydatki na używanie samochodów stanowiących oraz niestanowiących własności podatnika;
 • odszkodowania i kary umowne;
 • podatki jako koszty uzyskania przychodu;
 • wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów;
 • wierzytelności i odpisy aktualizujące;
 • wydatki na rzecz pracowników;
 • świadczenia na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej;
 • inne aktualne zagadnienia, w tym wskazane przez Spółkę

 4.    Korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami

 • Modyfikacja zasady memoriałowego rozliczania kosztów podatkowych w czasie, uzależniając możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu od terminowego uregulowania kwoty zobowiązania
 • Korekta w przypadku terminu płatności krótszego i dłuższego, niż 60 dni
 • Korekta w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • Leasing – zmiany w zakresie opodatkowania leasingu

 5.     Pobór podatku „u źródła”:

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  1. odsetki
  2. należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na
  3. oprogramowanie komputerowe)
  4. zyski z przedsiębiorstw
  5. pojęcie rezydencji podatkowej.
 • certyfikat rezydencji
 • obowiązki płatnika podatku.

6.    Nowelizacja CIT 2015

 • Zmiany przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, obostrzenia związane z możliwością zaliczenia odsetek od pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane do kosztów uzyskania przychodów
 • rozszerzenia definicji i katalogu podmiotów powiązanych,
 • zmiany przepisów dotyczących dokumentacji podatkowych, rozszerzenia obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowych,
 • nowe regulacje dotyczące opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
 • zmiany przepisów dot. niepodzielonego zysku i zasad opodatkowania
 • nowe zasady ustalania wartości świadczeń w naturze – problematyka tzw.  dywidend rzeczowych
 • nowe zasady rozliczania zaliczek z tytułu sprzedaży „detalicznej”, 
 • regulacje dotyczące płatników zryczałtowanego podatku od dywidend itp.,
 • zmiany w zakresie ważności certyfikatów rezydencji
 • sankcje karno-skarbowe za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
 • regulacje dotyczące obowiązku składania deklaracji elektronicznych przez płatników podatków dochodowych
 • inne 

Miejsce szkolenie: będzie wskazane w terminie późniejszym (uzależnione od ilości zgłoszeń).

 

Cena szkolenia:

    250 zł - dla Członków SKwP O/O w Opolu oraz w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej firmy,
    270 zł - dla pozostałych uczestników.


W ramach odpłatności zapewniamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem:

77 456-00-00

Zapisy