W sobotę Sejm RP uchwalił pakiet zmian zwany tarczą antykryzysową. W tej chwili czekamy na stanowisko Senatu i dalsze etapy procesu legislacyjnego. Zmiany zaczną więc obowiązywać w ciągu kilku dni.

Nowe rozwiązania w sferze prawa podatkowego będzie można zastosować już w kwietniu, do rozliczenia za marzec 2020 r. Szczegóły tych rozwiązań będą omawiane w kolejnych komunikatach.

W pierwszej kolejności należy jednak zapewnić, w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach, samą możliwość dokonania tego rozliczenia. Rozliczenie za luty w większości firm zostało dokonane dzięki ogromnemu wysiłkowi i poświęceniu działów księgowości oraz biur rachunkowych. Skorzystanie z pomocy, przewidzianej w tarczy antykryzysowej, będzie również w dużym stopniu uzależnione od sprawności księgowych.

Niektóre działania, łagodzące skutki epidemii, będą realizowane w formie rozporządzeń właściwych ministrów, w tym Ministra Finansów.

27 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz.542). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 50 ustawy ‒ Ordynacja podatkowa.

Na jego mocy przedłużono do 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (bez dodatkowych warunków) termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

To rozwiązanie ma charakter automatyczny i powoduje, że zeznania roczne (przede wszystkim CIT-8) można, bez negatywnych konsekwencji i dodatkowych wniosków, złożyć do końca maja 2020 r., a nie, co do zasady, do końca marca 2020 r. Rozporządzenie równolegle przedłużyło termin zapłaty podatku obliczonego w zeznaniu.

Ponadto jeszcze bardziej, gdyż aż do 31 lipca 2020 r. przedłużono powyższe terminy dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Termin wydłużony do końca lipca 2020 r.  dotyczy m.in. stosunkowo licznej grupy organizacji pozarządowych, np. wielu stowarzyszeń.

Leszek Lewandowicz

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001