Strona główna Terminy szkoleń i kursów Kompleksowy Kurs Podatku CIT i PIT - 32 godziny - TRWA NOWY NABÓR

Kompleksowy Kurs Podatku CIT i PIT - 32 godziny - TRWA NOWY NABÓR

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
1111-11-11
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
950,- zł od osoby,
900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Oddział Okręgowy w Opolu


serdecznie zaprasza  na:  

 

Kompleksowy Kurs Podatku CIT i PIT 


32 godziny - 5 zjazdów  -  trwa nabór


Zapraszamy na kompleksowy kurs na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Kurs realizowany jest podczas 5 spotkań w weekendy.


Zaplanowane rozpoczęcie kursu: czerwiec lub wrzesień 2018


harmonogram spotkań ustalony będzie po uzbieraniu się grupy. 

Kurs obejmuje 5 spotkań w wybrane dni weekendu.

Cena:

950 zł/os

900 zł/os - dla członków z rocznym stażem, którzy opłacają składki oraz dla firm zgłaszających min. 2 osoby. 

Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym 5-dniowym kursie podatków dochodowych, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT i PIT. Kurs adresujemy do wszystkich osób które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą 5 – dniowego kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych z ostatnich lat. 

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do efektywnej realizacji procesu kształcenia. Zagadnienia kursowe omawiane są w sposób praktyczny przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.

 

Program kursu:

Dzień I (CIT)

 1.       Zagadnienia ogólne w podatku CIT:

 • zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
 • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • rok podatkowy,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania,

2.       Przychody w podatku CIT:

 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej
 • korekta przychodów; wstecz czy na bieżąco
 • bony, premie pieniężne i rabaty w CIT
 • nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej i skutki dla spółki
 • przychód z tytułu różnic kursowych,

3.       Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych:

 • związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym,
 • dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
 • koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok,
 • zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.
 • praktyczne stosowanie w 2015 roku przepisów o korekcie kosztów w sytuacji braku zapłaty
 • nowe zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zapłata za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną jako warunek uznania odpisu za koszt, zwiększenie kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w miesiącu zapłaty itp.,
 • „częściowa płatność” bądź płatność w ratach a korekta kosztów,
 • jak skonstruować umowy z kontrahentami, aby przepisy o obowiązkowej korekcie kosztów (art. 15b ustawy o PDOP) nie znalazły zastosowania? – rola aneksów do już istniejących umów,
 • Odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów - praktyczne przykłady i najnowsze orzecznictwo.

Dzień II (CIT):

1.      Różnice kursowe w kosztach podatkowych (metoda podatkowa):

 

 • katalog przypadków, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe,
 • kurs faktycznie zastosowany,

2.       Koszty pracownicze w podatku CIT:

 • wynagrodzenia pracowników i współpracowników,
 • nagrody roczne, kwartalne, miesięczne, okolicznościowe,
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, telefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji),
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej (z uwzględnieniem zmian od marca 2013 r.),
 • wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy,
 • działalność socjalna pracodawcy

3.       Wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów:

 • kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
 • wymagane dokumenty (podkładki księgowe) do spisania wierzytelności w koszty,
 • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,

4.       Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów z 2013 i 2014 r.):

 • jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?
 • korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?,
 • ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych,
 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych,
 • poczęstunki dla kontrahentów (np. podczas targów),
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,
 • kartki świąteczne dla kontrahentów (z logo, bez logo),
 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
 • sponsoring zawodów sportowych,
 • rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych,
 • sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne,
 • istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?,
 • ryzyka związane ze sprzedażą premiową,
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji

Dzień III (CIT/PIT)

 

1.       Amortyzacja w CIT:

 • definicja wartości niematerialnych i prawnych (WniP) - autorskie i pokrewne prawa majątkowe, licencje, know-how, firma, koszty prac rozwojowych.
 • inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych,
 • likwidacja inwestycji - kontrowersje wokół pojęcia fizycznej likwidacji inwestycji,
 • ulepszenie a remont środków trwałych – zagadnienia praktyczne i praca na dokumentach
 • istota remontu jako działań przywracających pierwotną użytkowość środka trwałego,
 • metody amortyzacji i stawki amortyzacyjne (metoda liniowa, metoda degresywna,odpisy jednorazowe, stawki indywidualne, używane środki trwałe, ulepszone środki trwałe,
 • czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu - skutki podatkowe
 • udostępnienie środków trwałych kontrahentowi w celu wspólnej realizacji kontraktu - skutki podatkowe,
 • klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) w praktyce.

2.       Leasing operacyjny i finansowy, najem, użyczenie i dzierżawa na gruncie CIT

3.       Samochód w działalności gospodarczej: wydatki w kosztach uzyskania przychodów

 4.       Podatek u źródła na gruncie ustawy o CIT

 • istota podatku u źródła (WHT) i wzrost liczby kontroli podatkowych związanych obowiązkami wynikającymi z przepisów o podatku u źródła,
 • specyfika certyfikatu rezydencji jako dokumentu pozwalającego na wyłączenie stosowania przepisów polskich ustaw podatkowych,
 • szeroki katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła,
 • opodatkowanie odsetek, należności licencyjnych i dywidend,
 • kontrowersyjne orzecznictwo i wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła nabycia za granicą usług badania rynku, przetwarzania danych, zarządzania i kontroli oraz gwarancji i poręczeń,
 • usługi prawne, doradcze, reklamowe nabywane za granicą,
 • zakup biletów lotniczych a podatek u źródła,
 • polska firma jako płatnik podatku u źródła – szczególne obowiązki informacyjne, deklaracje CIT-10Z, informacje IFT, terminy i sposób wypełniania dokumentów

5.       Kto podlega pod ustawę o PIT?,

 6.       Moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne.

 7.       Przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT.

 8.       Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:

 • rezydencja podatkowa,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów PIT,
 • zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania,

9.       Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów w podatku PIT:

 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,

10.   Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów.

 11.   Kapitały pieniężne a PIT.

Dzień IV (PIT)

 1.       Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów na gruncie PIT:

 • najem jako część działalności gospodarczej,
 • najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania,
 • moment uzyskania przychodu,

2.       Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów na gruncie PIT:

 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • nieruchomość włączona do majątku małżonków,
 • ustalenie wysokości przychodu,
 • koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
 • zamiana nieruchomości,
 • zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,

3.       Wspólne rozliczenie podatku PIT:

 • dochody małoletnich dzieci,
 • dochody dziecka pełnoletniego,
 • wspólne rozliczanie podatku przez małżonków,
 • wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy,
 • rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • konkubinat a ulga,
 • omówienie praktycznych przykładów.

4.       Prawa majątkowe jako źródło przychodów w PIT:

 • prawa autorskie,
 • zbycie udziałów spółki,
 • przeniesienie prawa do znaku towarowego,

5.       Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów.

 6.       Koszty uzyskania przychodów w PIT (analogicznie do ustawy o CIT, zatem omawiane będą jedynie odrębne uregulowania, aby nie powtarzać zbieżnej tematyki).

 7.       Stosunek pracy a PIT:

 • moment otrzymania przychodu,
 • obcokrajowcy pracujący w Polsce – konsekwencje w podatku PIT,
 • świadczenia dodatkowe, abonamenty medyczne, karnety sportowe,
 • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy,
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek,
 • pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia,

8.       Podróże służbowe a PIT:

 • nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych),
 • wydatki związane z przejazdem autostradą oraz parkingiem,
 • wyżywienie w ramach usługi hotelowej,
 • zwrot kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej (rola kart EKUZ),
 • określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa,
 • zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków,
 • zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,
 • sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP – skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF,
 • kierowcy i przedstawiciele handlowi – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży,
 • menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
 • używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:

9.       Zaliczki na podatek PIT:

 • terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej,
 • zaliczki kwartalne – możliwość wyboru,
 • zaliczki ze stosunku pracy,
 • możliwość ograniczenia zaliczki na podatek.

10.   Zeznania roczne:

 • typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie,
 • rozliczenie rocznych zeznań przez płatników,
 • korygowanie rocznych zeznań,
 • nadpłata w podatku dochodowym,
 • ulgi w PIT.

11.   Zwolnienia w podatku PIT – omówienie pełnego katalogu zwolnień.

 

 

Zapraszamy !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: