Strona główna Terminy szkoleń i kursów II stopień - WEEKENDOWY-Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości -NOWY NABÓR-

II stopień - WEEKENDOWY-Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości -NOWY NABÓR-

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2018-02-09
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2800,- zł od osoby,
2700,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu

serdecznie zaprasza na

"Kurs dla kandydatów na Specjalistę ds. rachunkowości"

(II stopień certyfikacji)

 

Orientacyjny termin rozoczęcia kursu: luty/marzec 2018, po zebraniu grupy chętnych osób.   

Kurs trwa 6-7 miesięcy.

 

 Zapraszamy!

 

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:

 1. Posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, 

          uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP lub

 • tytułem technika rachunkowości 

          uzyskanym po ukończeniu technikum/liceum ekonomicznego   lub

 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną -  

            wymagamy przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

            oraz przystąpienia i zaliczenia testu kwalifikacyjnego z zakresu kursu I stopnia.

 

Osoby, które nie posiadają tytułu "technika rachunkowości" lub nie ukończyły kursu I stopnia rachunkowości prosimy o kontakt przed zapisaniem się na kurs. 

      2. Prezentujące wysokie wartości etyczne,

      3. Zangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu księgowego.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Kurs obejmuje 182 godziny szkoleniowe wraz z egzaminem końcowym (na egzamin przeznaczone są 4 godziny szkoleniowe). 1 godzina szkoleniowa trwa 45 minut. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym:  (jeden lub dwa dni weekendu)  w godzinach: 8-13 lub 14-19.

Kurs trwa około 6-7 miesięcy. 

Ramowy program nauczania

Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 120 godz.

Moduł IV Zagadnienia z prawa podatkowego (cz. I.) - 32 godz.

Moduł V Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego - 26 godz.

Egzamin:  4 godziny lekcyjne

RAZEM: 182 godziny lekcyjne 

Szczegółowy program nauczania:

OTWÓRZ

 

 

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:

 1. zajęcia wykładowo – seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 2. podręczniki,
 3. naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny – a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie wymienionych niżej umiejętności:

 1. sporządzanie dokumentów (dowodów) księgowych,
 2. kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, kierowanie ich do kontroli merytorycznej,
 3. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości,
 4. prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych; ustalanie stanów: należności, zobowiązań, rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów; wyodrębnianie, na potrzeby sprawozdawczości należności i zobowiązań krótko- oraz długoterminowych,
 5. analizowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności; naliczanie odsetek za nieterminową regulację należności,
 6. rozliczanie zakupu materiałów, towarów i opakowań, kontrolowanie stanu zapasów (materiałów, towarów, opakowań, produktów) i ich wycena zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 7. prowadzenie ewidencji aktywów trwałych oraz zapasów,
 8. ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz strukturą organizacyjną i zasadami rozliczeń przyjętymi w danym podmiocie (rodzajowym, miejsca powstawania, czasu powstania itp.), ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym,
 9. obliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie wymaganych informacji o składnikach wynagrodzeń pracowników,
 10. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 11. prowadzenie niezbędnej ewidencji pozabilansowej,
 12. kontrola prawidłowości sald,
 13. wycena bilansowa i ustalanie wyniku finansowego,
 14. sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 15. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej zgodnie z potrzebami podmiotu,
 16. archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych,
 17. gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji niezbędnych do rozliczeń podatkowych,
 18. obliczanie i rozliczanie podatków od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków chorobowych i innych wypłacanych w zakładzie pracy we własnym imieniu i w imieniu ZUS,
 19. sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS).

Egzamin i ukończenie kursu

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny (4 godziny lekcyjne) potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103. Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „specjalisty ds. rachunkowości", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymują Państwo: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • Certyfikat: Specjalista ds. rachunkowości potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności ujętych w założeniach programowych kursu II stopnia.

Kryteria konieczne do spełnienia przez uczestników kursu celem otrzymania zaświadczeń i certyfikatów:

Osoba, która ukończyła kurs (frekwencja na zajęciach nie jest niższa niż 70%, zaliczone prace kontrolne) oraz uzyskała na egzaminie o najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Płatność  -  WAŻNE INFORMACJE :

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość dokonania płatności w 5 ratach (1 rata przed rozpoczęciem kursu, pozostałe w trakcie trwania kursu). 

Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej:  KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KURS DLA FIRM 

 

 

 

 

 

10% zniżki dla osób kontynuujących kształcenie w procesie certyfikacji !

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa. 

Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl

 

 

 

 bądź faxem na numer SKwP O/O w Opolu: 77- 456 00 00.

Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 453 90 11.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: