Strona główna
Strona główna
Terminy szkoleń i kursów I stopnień -WEEKENDOWY- Kurs dla kandydatów na księgowego - LISTA REZERWOWA

I stopnień -WEEKENDOWY- Kurs dla kandydatów na księgowego - LISTA REZERWOWA

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2018-01-20
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1560,- zł od osoby,
1460,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
780,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
780,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu
serdecznie zaprasza na kurs dla kandydatów na księgowych:

Kurs dla kandydatów na księgowego

(Podstawy rachunkowości z obsługą programu Rewizor)

w trybie weekendowym 

(I stopień certyfikacji)

Termin rozpoczęcia kursu: Rekrutacja grupy trwa - planowane uruchomienie grupy: styczeń/luty 2018 r.

 

Sylwetka słuchacza - wymagania wstępne dla uczestników kursu:

Zakłada się, że słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego  mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie, (wymagamy przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykształcenie)
 • prezentujące wysokie wartości etyczne,
 • zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Kurs obejmuje łącznie z egzaminem 100 godzin szkoleniowych (jedna godzina= 45 minut).

Cały kurs trwa około 4 miesięcy.


Ramowy program nauczania

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 72 godz. 

Moduł II  Zagadnienia publicznoprawne  - 8 godz.

Rewizor - obsługa oprogramowania finansowo - księgowego  - 18 godz.

Egzamin: 2 godziny

Razem: 100 godzin.

Szczegółowy program kursu:

POBIERZ

 

 

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:

 1. zajęcia wykładowo – seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, zajęcia w pracowni komputerowej
 2. podręczniki,
 3. naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie umiejętności:

 • gromadzenia dokumentów i przygotowywania ich do dekretacji,
 • ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
 • sporządzania zestawień dotyczących  regulowania rozrachunków,
 • prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
 • nadzorowania terminów spłat zobowiązań oraz regulowania należności i roszczeń,
 • posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
 • sporządzania prostego sprawozdania finansowego,
 • wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „księgowego" (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Egzamin i ukończenie kursu

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny (2 godziny lekcyjne) potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu  Księgowy  - kod zawodu 331301. Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę do wykonywania zawodu „Księgowy ", który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

Po ukończeniu kursu otrzymują Państwo: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • Certyfikat: Księgowego potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności ujętych w założeniach programowych kursu I stopnia (na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu i dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez uczestnika wymagań wstępnych).

Kryteria konieczne do spełnienia przez uczestników kursu celem otrzymania zaświadczeń i certyfikatów:

Osoba, która ukończyła kurs (frekwencja na zajęciach nie jest niższa niż 70%, zaliczone prace kontrolne) oraz uzyskała na egzaminie o najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.


Płatność  -  WAŻNE INFORMACJE :

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość dokonania płatności w 2 ratach (1 rata przed rozpoczęciem kursu, 2 w trakcie trwania kursu). 

Jeżeli nabywcą  jest firma prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej przez przedstawicieli firmy karty zgłoszeniowej:  KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KURS DLA FIRM

 

 

  

 

 

Zgłoszenie na kurs oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa. 


Ważna informacja:

Prosimy osoby zgłoszone na kurs, aby nie dokonywały płatności przed wcześniejszym kontaktem z naszej strony. Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji lub pisma zawierającego wiążące informacje dotyczące uczestnictwa w kursie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia on-line, lub po pobraniu jej ze strony i przesłanie na adres mailowy biuro@opole.skwp.pl

 

 bądź faxem na numer SKwP O/O w Opolu: 77- 456 00 00.

Wszelkich informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w biurze SKwP O/Opole lub pod nr telefonu:
77 456 00 00, 77 453 90 11.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: